ครม. ฉลุย! กม.แบ่ง-ยุบรวม ส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้าย ศชต.ไป บช.ภ.ภาค 9

5378

ครม.เห็นชอบหลักการร่างกม.แบ่งส่วนราชการ สตช.-ร่างกม.แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ ยุบศชต.อยู่ในบช.ภ.ภาค 9

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.)แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญ คือแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 4 และมาตรา 5 จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยยกฐานะจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกำหนดหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)เข้ากับตำรวจภูธรภาค 9 ขณะที่ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไข ให้แบ่งแยกกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นกองกำกับการสุนัขตำรวจ และกองบังคับการม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

พ.อ.หญิง ทักษดากล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ให้ยุบเลิกกองกำกับการ ในกองบังคับการอำนวยการ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้เหลือฝ่ายอำนวยการ 1-7 สำหรับในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1-8 จากเดิมประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการ 1-9 และตำรวจภูธรภาค 9 จากเดิมประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการ 1-10 ให้คงเหลือประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการ 1-6 รวมถึงให้จัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่กองบังคับการ กองกำกับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อรองรับการยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับตำรวจภูธรภาค 9 ขณะที่จัดตั้งฝ่ายบัญชี ส่วนราชการระดับกองกำกับการ ในสังกัดกองบังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ

ที่มา:: มติชน ออนไลน์