ฝันเป็นจริง! ยกระดับตำรวจท่องเที่ยว ตั้งเป็นกองบัญชาการ แยกจากบช.ก.

3962

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไป โดยสาระสำคัญของร่างกฎพระราชกฤษฎีฯเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 และมาตรา 5 ดังนี้ จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยยกฐานะจากกองบังคับการตำรวจ
ท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกำหนดหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับตำรวจภูธรภาค 9

สำหรับร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552 โดยจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวที่ยกฐานะจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

แบ่งแยกกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นกองกำกับการสุนัขตำรวจ และกองกำกับการม้าตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ยุบเลิกกองกำกับการ ในกองบังคับการอำนวยการ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จากเดิมประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการ 1-10 ให้เหลือประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการ 1-7

สำหรับในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1-8 จากเดิมประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการ 1-9 และตำรวจภูธรภาค 9 จากเดิมประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการ 1-10 ให้เหลือประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการ 1-6

จัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่กองบังคับการ กองกำกับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อรองรับการยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ากับตำรวจภูธรภาค 9

จัดตั้งฝ่ายบัญชี ส่วนราชการระดับกองกำกับการ ในสังกัดกองบังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ