เปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง 3 พ.ย – 6 ธ.ค.2559

2581

ปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2560 จำนวน 60 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560

จำนวนที่รับ
1. รับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง จำนวน 57 คน
2. รับจากบุคคลทั่วไป เพศหญิง ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 3 คน
แบ่งเป็น
– ชาวไทยมุสลิม จำนวน 2 คน
– ชาวไทยพุทธ จำนวน 1 คน

คุณสมบัติ
– เป็นหญิงโสด
– อายุ 16 – 21 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
– สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.

image

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบทั่วไป
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้

image

image image