ผบ.ตร.-สมาคมแม่บ้านฯ มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวลูกน้อง

วันที่ 5 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สตช.
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนแก่ข้าราชการตำรวจ ตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2565 (ระยะที่ 1)

มี พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม, พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตร., พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1, พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5, พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด.พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.อก.บช.ก.,

พร้อมด้วย คุณสุมนา กิตติประภัสร์, พ.อ.หญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง อุปนายกสมาคมฯ, คุณอาภิพร ชูวงศ์, คุณพึงพิศ ภูมิจิตร, คุณพิยดา ต๊ะวิชัย, คุณวัลลภา สุขศิริมัช, คุณรงรอง ภูริเดช กรรมการบริหารสมาคมฯ คุณลภัททิตา จินตกานนท์ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ น. และคุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธี

วัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงการ ครอบครัวตํารวจเราไม่ทิ้งกันของสมาคมแม่บ้านตํารวจ ประจําปี 2565 สืบเนื่องมาจาก นโยบาย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติต้องการให้สมาคมแม่บ้านตํารวจจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจ และครอบครัว

เพื่อจัดหาอาชีพที่เหมาะสม และสร้างรายได้ให้กับบุตรข้าราชการ ตํารวจที่เป็นเด็กพิเศษ ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน สร้างขวัญกําลังใจให้กับข้าราชการตํารวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กพิเศษให้ดํารงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง และให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสังคม

ในการดําเนินการสมาคมแม่บ้านตํารวจได้มอบหมายให้คุณอาภิพร ชูวงศ์ กรรมการบริหารฯ เป็นหัวหน้าโครงการฯ  ให้ประธานชมรมแม่บ้านตํารวจแต่ละกองบัญชาการสํารวจรวบรวมรายชื่อ บุตรข้าราชการตํารวจที่เป็นเด็กพิเศษ มี 86 ราย แบ่งเป็นให้การช่วยเหลือ ในการประกอบอาชีพตามสภาพร่างกาย และความสามารถของเด็ก 7 รายช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ที่จําเป็น และเงินทุน 79 ราย

แบ่งเป็นกรณีที่บิดาหรือมารดาที่ทุพพลภาพ  1 ราย และกรณีบิดาหรือมารดาไม่ทุพพลภาพโดยสนับสนุน อุปกรณ์ที่จําเป็น  12 ราย และสนับสนุนเงินทุน จํานวน 67 ราย รวมเป็นมูลค่าประมาณ 1,535,280 บาท และมอบที่นอนโฟม ลดสาเหตุการเกิดแผลกดทับ ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ มูลค่า 160,000 บาท อีกด้วย

 ร