เปิดรายชื่อตำรวจดีเด่น บช.ก.

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ก.ครบรอบปีที่ 80 ในวันที่ 11ก.พ.64
เป็นประจำของทุกปี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก.จัดให้มีการประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจดีเด่น
โดยปีนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณมีดังนี้
 
1.ประเภทป้องกันปราบปรามและสืบสวนดีเด่น  
1.พ.ต.ท.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์  รอง ผกก.3 บก.ป.  
2.ส.ต.อ.เอกพัน  บุญทา       ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.
3.ร.ต.อ.กฤตภาส   สครรัมย์  รอง สว.ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล.  
4.ด.ต.จิรวัฒน์ ธรรมธุระ ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล.  
5.ร.ต.อ.วิษณุ  จินาวงษ์  รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.2 กก.6 บก.รน.  
6.ร.ต.ต.จำรูญ  สุวรรณโชติ  รอง สว.(ป.ทางน้ำ)ส.รน.4 กก.6 บก.รน.  
7.ร.ต.ท.หญิง รุ่งอรุณ สมทัศน์  รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ.  
8.ด.ต.พีรวัส  พุทธลีลาศ  ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ.  
9.ด.ต.ศุภฤกษ์  จตุธรรมธาดา  ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปทส.  
10.ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง    ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.  11.พ.ต.ท.เกียรติก้อง ทองคำ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคม.  
12.ด.ต.ศิริชัย ณ พล  ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปคม.  
13.พ.ต.ท.อัครพล เอี่ยมสำอางค์        สว.กก.2 บก.ปอศ.  
14.ด.ต.ภูวเดช บัวดี  ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปอศ.  
15.พ.ต.ท.ศรายุทธ ศรีมัญจาบุรี  สว.กก.5 บก.ปปป.  
16.ส.ต.อ.ปัญญา เหลือล้น ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปปป.  
17.ร.ต.อ.ศิษฎพงศ์ สิริวัฒน์  รอง สว.กก.1 บก.ปคบ.  
18.ด.ต.นพดล ยอดวงศ์  ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคบ.  
19.พ.ต.ท.ภานุภัทร กิตติพันธ์ รอง ผกก.1 บก.ปอท.  
20.ด.ต.เสริมศักดิ์  บัวขาว ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปอท.  21.ส.ต.อ.พยุง โสดา                    ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปพ.  
22.พ.ต.ต.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด      สว.กก.4 บก.ปพ.  
 
2.ประเภทป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่น  
1.ส.ต.ท.ศรัณย์ อู่ทรัพย์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.  
2.ด.ต.ธีรพงษ์   ทองลีผล  ผบ.หมู่ ส.รน.1 กก.6 บก.รน.  
3.ด.ต.ธนศักดิ์ ทองคุ้ม  ผบ.หมู่ ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ.  
4.ด.ต.ไมตรี จันทร์หอม ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปทส.  
5.ด.ต.อิศรา สิทธิจำรูญ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปคม.  
6.ส.ต.ท.ณัฐพงศ์ หยู้ตุ้ง ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอศ.
7.ด.ต.สำรวจ โตเทศ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปปป.  
8.ด.ต.ปัณณวิชญ์ เพชรงาม ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคบ.  
9.ด.ต.เฉลียว อุณหชาติ ผบ.หมู่ กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท.  
10.ด.ต.สมบูรณ์ กูลระวัง  ช่วยรากชาร กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ.  
 
3.ประเภทสอบสวนดีเด่น  
1.พ.ต.ท.ภิรมย์ เมืองไสย รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.  
2.ร.ต.อ.ยุทธพันธ์ คำแก้ว รอง สว.(สอบสวน) ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ.  
3.พ.ต.ท.ประดิษ  ชาวพงษ์  รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส.  
4.ร.ต.อ.ภิรมย์ เศษคึมบง รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคม.  
5.พ.ต.ท.สิปปภาส จาดคล้าย สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ.  
6.ร.ต.อ.รัชพล เทียมสะคู รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปปป.  
7.ร.ต.อ.มงคล พิมสน รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ.  
8.ร.ต.อ.ศักย์ศรณ์  เจริญศิลป์ รอง สว.(สอบสวฯ) กก.2 บก.ปอท.  
 
4.ประเภทอำนวยการดีเด่น  
1.ด.ต.หญิง จงลักษณ์ เผือกผิววงศ์  ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.  
2.ด.ต.สุภกิจ มุ่งคุณ ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.  
3.ส.ต.ต.ฉัตรตราชัย  ปั้นสุข  ผบ.หมู่ ส.รน.3 กก.8 บก.รน.  
4.ด.ต.นิรันดร์ พาเคน ผบ.หมู่ กก.2 บก.รน.  
5.ด.ต.หญิง สุภา ศุภษร ผบ.หมู่ ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ.ปรก.กก.2 บก.รฟ.  
6.ด.ต.หญิง อัญชิษฐา อนันต์วัฒนกิจ    ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปทส.  
7.ด.ต.กรกช  จิตธรรม ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปคม.ปรก.ฝอ.บก.ปคม.  
8.ด.ต.หญิง จีรพร ฉลาดเอื้อ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอศ.  
9.ส.ต.ต.ทรงเกียรติ ขุนแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปปป.  
10.ส.ต.ท.อัครพล จันทรวงษา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคบ.  11.ด.ต.หญิง กนกพร กุญชรินทร์  ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอท.  
12.ส.ต.ท.หญิง ลนา คำศิระ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปพ.  
13.ส.ต.ต.พีรพัฒน์  สุดยอด ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปพ.  
14.ด.ต.หญิง หนึ่งฤทัย แปงสาย ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.  
15.ด.ต.ยุทธศาสตร์ ไชยวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.  
16.ส.ต.ท.บัณฑิต  ไพรนาทม ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.บช.ก.  
17.ส.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ จิตรโวทาน ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.  
18.ส.ต.ท.หญิง ณทิญา ศิลทิลา ผบ.หมู่ ฝอ.1 ปรก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.  
 5.ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กร  
1.ร.ต.อ.มนตรี ศรีวัฒนกุล รอง สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.  
2.ร.ต.อ.ดนัย ทองวิเชียร รอง สว.(ป.) ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล.  
3.ด.ต.ภานุมาศ คูหา ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล.  
4.ด.ต.นิรุติ ทิพย์นาง ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคม.  
5.ด.ต.หญิง รัชฎาภรณ์ แสงทอง  ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปคม.  
6.ว่าที่ พ.ต.อ.สุรชัจ สีมุเทศ ผกก.4 บก.ปพ.
 7.ผู้แทนหน่วยงาน กก.6 บก.รน.  
พ.ต.อ.วัชชิรานนท์ นนท์นา ผกก.6 บก.รน.  
พ.ต.ท.สุริยา ขุนโต รอง ผกก.6 บก.รน.  
8.ผู้แทนหน่วย ส.รน.5 กก.10 บก.รน.  
พ.ต.ท.คณพศ  บุญนฤธี  สว.ส.รน.5 กก.10 บก.รน.  9.ผู้แทนหน่วย กก.4 บก.ปทส.  
พ.ต.ต.หญิง ภิ์ษัชกร เลิศวิลัย  สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส.  
ผู้แทนหน่วยในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และวันกองทัพไทย  
1.พ.ต.อ.วีพงษ์กงแก้ว ผกก.1 บก.ปพ.  
2.พ.ต.อ.กฤษกร หอมจรรยา ผกก.6 บก.ปพ.  
3.พ.ต.อ.ศิววงศ์  ดำรงสัจจ์ศิริ  ผกก.3 บก.ปพ.
นอกจากนี้ยังเป็นปีแรก ที่บช.ก.ย้ายที่ตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา60 พรรษา(เมืองทองธานี)ด้วย