Monday, June 17, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันจัดทัพ399 นายตำรวจคอมมานโด บก.ถปพ.

  จัดทัพ399 นายตำรวจคอมมานโด บก.ถปพ.

  ผบ.ตร.ตั้ง399นายตำรวจรักษาราชการแทน  บก.ถปพ.

  วันที่1ต.ค.61 มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 573/2561เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน

  ตามที่ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 จัดตั้งกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นั้น

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 เรื่อง การกำหนดข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน จำนวน 399 ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

  พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  1.พ.ต.อ.ต่อศักดิ์    สุขวิมล    รอง ผบก.ป.        รรท.ผบก.ถปพ.

  2.พ.ต.อ.สยาม  บุญสม  รอง ผบก.ปอท.       รอง ผบก.ถปพ.

  3.พ.ต.อ.อำนาจ  ไตรพจน์  รอง ผบก.รฟ.     รอง ผบก.ถปพ.

  4.พ.ต.อ.อุทัย  กวินเดชาธร   รอง ผบก.อคฝ. รอง ผบก.ถปพ.

  5.พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร   ผกก.สภ.บางแม่นาง จ.นนทบุรี  รอง ผบก.ถปพ.

  6.พ.ต.อ.สุรพันธ์  มั่นคงดี  ผกก.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน รอง ผบก.ถปพ.

  7.พ.ต.อ.หญิง อิสริยา สามาอาพัฒน์  ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ. รอง ผบก.ถปพ.

  ระดับผกก.10นายประกอบไปด้วย

  8.พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ   ผกก.ปพ.บก.ป.   ผกก.สายตรวจถวายความปลอดภัย บก.ถปพ.

  9.พ.ต.อ.ปวิช แสงอรุณ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4  ผกก.ปพ.บก.ถปพ.

  10.พ.ต.ท.ชัยฏิภูมิ  อำนวยชัย  รอง ผกก.5 บก.ป. ผกก.ถปภ.5 บก.ถปพ.

  11.พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ ปันไชย รอง ผกก.ปพ.บก.ป. เป็น ผกก.ถปภ.4 บก.ถปพ.

  12.พ.ต.ท.ปัญญา  ดำเล็ก  รอง ผกก.สส.บก.น.3   ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ถปพ.

  13.พ.ต.ท.เรืองรัตน์  หงษ์ทิพรัตน์  รอง ผกก.กลุ่มงาน ถปภ.บก.ทล. ผกก.ถปภ.2 บก.ถปพ.

  14.พ.ต.ท.วันชัย  ขาวรัมย์  รอง ผกก.อารักขา 2   เป็นผกก.ถปภ.1 บก.ถปพ. บก.อคฝ.บช.น.

  15.พ.ต.ท.ศิววงศ์  ดำรงสัจจ์ศิริ  รอง ผกก.ปพ.บก.ป.  เป็น ผกก.ถปภ.3 บก.ถปพ.

  16.พ.ต.ท.อดิศร   สุวรรณรักษ์   รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.3  เป็นผกก.ถปภ.6 บก.ถปพ.

  17.พ.ต.ท.อัครเดช  เย็นอาคาร รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. เป็นผกก.ฝอ.บก.ถปพ.

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments