Thursday, April 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันจเรตำรวจ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงถอนหมายจับ ส.ว.

  จเรตำรวจ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงถอนหมายจับ ส.ว.

   

  วันที่ 13 มี.ค.66 พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. มีหนังสือ คำสั่งสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ ที่ 4/2566 ลง วันที่ 13 มี.ค. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผบ.ตร. มีหนังสือ ด่วนที่ สุด ที่ 0001(ผบ)/48 ลงวันที่ 11 มี.ค.

  ให้จเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี พ.ต.ท. มานะพงษ์ วงศ์พิวัฒน์ สว.สส. สน.พญาไท ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เกี่ยวกับการร้องขอหมายจับและการเพิกถอนหมายจับในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงิน จึงให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนทุกประเด็นและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วรายงานผลการตรวจสอบมาเพื่อพิจารณาต่อไป

  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
  รวดเร็ว รวมทั้งเกิดความถูกต้องเป็นธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย

  พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรวม 11 คน ประกอบด้วย

  พล.ต.ท. ฏิษพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต. ภรศักดิ์ นวนหนู รองจเรตำรวจ,

  พล.ต.ต.เจนกมล คำนวล ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ
   พ.ต.อ.ชัชวาล ทิพย์พิชัย รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ, พ.ต.อ.สมยศ ศรีเรือง รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ

  พ.ต.อ.เขมชาติ หิรัญโต รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ, พ.ต.ท.พัชระ รัตนประเสริฐ รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ พ.ต.ท.ทรงเวทย์ ศรีธรรม รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ

  พ.ต.ท. ทิวัตถ์ รูจิพรมงคล รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ และว่าที่ พ.ต.ต.ปริญญา แสงจรัสวงษ์ สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทาง ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องอนุมัติหลักการและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องแนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผบ.ตร.ทราบต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments