Saturday, July 20, 2024
More
  HomeConner Relaxedชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กก.ตชด.44

  ชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กก.ตชด.44

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ กก.ตชด.44 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ปีซ้อน
   
  เมื่อปี 2547 พ.ต.ท.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผกก.ตชด.44 (ตำแหน่ง ณ ขณะนั้น) มีแนวความคิดในการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน 10 ไร่ ในหน่วยที่เป็นพื้นที่ป่าพรุ มิสามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีน้ำขัง และสภาพของดินที่มีความเสื่อมโทรม จึงปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เริ่มจากโครงการพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ตำรวจ และครอบครัวใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จภารกิจประจำวัน
   
  กระทั่งมีภาคประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ ต่อยอดนำไปสู่รางวัลชนะเลิศการประกวดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทชุมชนของกองทัพไทย เมื่อปี 2557 ปีถัดมา กก.ตชด.44 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการภายในหน่วยงาน สู่การส่งประกวดประเภทหน่วยงานต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการ รับรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่ 2 จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ กก.ตชด.44 เป็นที่รู้จักของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตัวเอง
  14248958_1723716564557573_1482421139_n
   
  ขณะเดียวกัน ทางศูนย์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งด้านพืชผัก ปศุสัตว์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ อีกทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจครอบครัว และประชาชน จัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อควบคุมการใช้จ่าย ขยายโครงข่ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองร้อย ตชด. 444-447 และโรงเรียน ตชด. 12 แห่ง ปรากฏผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ทำให้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทครอบครัวในหน่วยงานทหารและตำรวจ ประจำปี 2559 อีกครั้งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
   
  ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ภายใต้การบริหารงานของ พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 ได้น้อมนำเอายุทธศาสตร์พระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนสืบไป
  14256552_1723716557890907_290783283_n
  14269778_1723716561224240_26909076_n
  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments