ตรวจแถวบช.น.”ภัคพงศ์2”ใครอยู่ใครไป

10550

วันก่อนเจาะคำสั่งโยกย้ายนายพลบช.ก.ไปแล้ว

มาดูกองบัญชาการตำรวจนครบาลหน่วยงานสำคัญดูแลเมืองหลวงประเทศไทยกันบ้าง

พล...ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช..ได้รับความไว้วางใจคุมเมืองหลวง เป็นผบช.. ต่ออีกปีจนเกษียณราชการ

รองผบช.น.มี13นาย

เข้าใหม่4นาย

พล...สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รอง จตร. (สบ.7) รรท.รองผบช.. เป็นรองผบช..

พล...เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.วจ. เป็น รองผบช.. 

พล...อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม.เป็น รองผบช..

 พล...สำราญ นวลมา ผบก.สปพ. ขึ้นรองผบช..

ออกนอกหน่วยระนาบเดียวกัน 3 นาย
พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง และพล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์

 มีเพียงพล...อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองผบช.. นรต.43 ศิษย์ก้นกุฏิ พล...จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เลื่อนเป็น จตร.(สบ8)

ส่วนระดับผู้บังคับการ

พล...ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก..จว.สระแก้ว ข้ามห้วยเป็น ผบก..1

พล...พัฒนา เพศยนาวิน ผบก..2 อยู่ที่เดิม

พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง ผบก.น.3อยู่ที่เดิม

พล...พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.สส.สตม. โยกเป็น ผบก..4

...โสภณ สารพัฒน์ รองผบก..5 ขึ้นเป็น ผบก..5

พล...เมธี รักพันธุ์ ผบก..6 อยู่ที่เดิม

พล...เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผบก..7อยู่ที่เดิม

พล...โชคชัย งามวงศ์ ผบก..9 โยกเป็น ผบก..8 แทนพล...สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก..8 ระดับนายพลเพียงนายเดียวในนครบาลที่เกษียณราชการในปีนี้

พล...พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง ผบก.สส..7 กลับถิ่นเก่า เป็นผบกน.9

...สมบูรณ์ เทียนขาว รองผบก.สปพ. ขึ้นคุมสายตรวจเมืองกรุง ผบก.สปพ.

พล...สันติ ชัยนิรามัย ผบก.สส.บช..อยู่ที่เดิม

 พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.อคฝ.ไปเป็นผู้การจังหวัดเพชรบุรี มีพ.ต.อ.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ รองผบก.น.8รับหน้าที่แทน

พล...ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก..4 เป็นผบก.จร.

พล...กิตติพันธ์ุ จุนทการ ผบก.อก.ขึ้นรองผบช.ในตร.พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย จากผบก.น.5มานั่งแทน

กากีกลาย29/8/63