ตำรวจดีเด่น สอบสวนกลางครบ79ปี

4037

 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ก.ครบรอบปีที่ 79 วันที่ 11ก.พ.63

เป็นประจำของทุกปี พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก.จัดให้มีการประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจดีเด่น

โดยปีนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณมีดังนี้ 

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.)

1.ด.ต.ชวลิต โนจักร ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.   ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

2.ด.ต.ประเวช บุญศรี ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปทส.    ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น

3.ด.ต.พิภพ ฟูบินทร์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปทส.        สืบสวนดีเด่น

4.ด.ต.หญิงชญานิจน์ หนูแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปทส.     อำนวยการดีเด่น

5.ด.ต.สหราช ภูทองเงิน ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปทส.     บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
1.ด.ต.สมบัติ นักฟ้อน     ผบ.หมู่ กก.2บก.ปคม.  ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

2.ด.ต.สามารถ สุขชาติ     ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปคม. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น

3.ด.ต.พนมพร กำแพงแก้ว ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปคม. สืบสวนดีเด่น

4.ด.ต.รักพงษ์ คงดี    ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม.อำนวยการดีเด่น

5.ด.ต.ธนภัทร จันทร์ศรีชั้น ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคม. บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ.) 

1.ด.ต.มนตรี ธนะแก้ว ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปอศ.  ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.)
1.ด.ต.พลชัย พรหมทองรักษ์ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปปป. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

2.ด.ต.สำรวจ โตเทศ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปปป. สืบสวนดีเด่น

3.ด.ต.หญิง วราภรณ์ สารพรม ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปปป.อำนวยการดีเด่น

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.)

1.ด.ต.ภาคภูมิ อินสวรรค์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปคบ. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

2.ด.ต.สุพิษ แสนอุดร ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคบ. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

3.ด.ต.อนันต์ ม้านสะอาด ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปคบ.สืบสวนดีเด่น

4.ด.ต.หญิง ชัญญาลักษณ์ ปานประเสริฐ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคบ.อำนวยการดีเด่น

5.ด.ต.อนุศักดิ์ แสนอุ่น ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคบ. บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บก.ปอท.)

1.ด.ต.หญิงรัตติยา หนูแสง ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอท.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

2.ด.ต.เอก ครองบุญ ผบหมู่ กก.2 บก.ปอท.  ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

3.ด.ต.หญิง พิมพ์วณัชชา ขุนสังวาลย์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปอท. สืบสวนดีเด่น

4.ด.ต.หญิง อัมรินทร์ กองแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปอท.        อำนวยการดีเด่น

5.ด.ต.หญิง เจิมขวัญ ผสมทัพย์ ผบ.หมู่กลุ่มงานฯบก.ปอท.     บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น

กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ 904(บก.ตร.มหด.รอ.904)

1.ด.ต.สุภาพ คำอาจ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ตร.มหด.รอ.904      อำนวยการดีเด่น

2.ส.ต.อ.ธีระพล สินธุยะ ผบ.หมู่กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 อำนวยการดีเด่น

3.ส.ต.ท.สุนิมิตต์ แสงชวลิจ ผบ.หมู่ กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904        อำนวยการดีเด่น

4.ด.ต.อวยพร ศรีมาบุตร ผล.หมู่ กก.1 บก.ตร.มหด.รอ.904   บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น

5.ด.ต.วัชรินทร์ วงศ์เล็ก ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตร.มหด.รอ.904         บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น

กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.บช.ก.)
1.ด.ต.หญิง สรียวรรธ พุฒพันธุ์ ผบ.หมู่ บช.ก. ปรก.ผบ.หมู่ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.     อำนวยการดีเด่น

2.ส.ต.ท.จตุพงษ์ สุกสว่าง ผบ.หมู่ ฝอ.3 บกงอก.บช.ก.   อำนวยการดีเด่น

3.ส.ต.ท.เจนภพ เตมิราช ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.ก.    อำนวยการดีเด่น

4.ส.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ จิตรโวทาน ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.  อำนวยการดีเด่น

5.ส.ต.ท.ญิง พัชรี ยังเจริญยืนยง ผบ.หมู่ ฝอ.9 บก.อก.บช.ก.  อำนวยการดีเด่น

กองบังคับการปราบปราม(บก.ป.)

1.ด.ต.จิตปกรณ์ ชุ่มบุญชู ผบ.หมู่  กก.5 บก.ป.  ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

2.ด.ต.พะโยม คันธทรัพย์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

3.ด.ต.สนทยา บัวถนอม ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.  ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

4.ด.ต.นิติธร ประชัยกาญจนา ผบ.หมู่กก.4 บก.ป.  สืบสวนดีเด่น

5.ด.ต.ประเสริฐ  กอทำ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.   สืบสวนดีเด่น

6.ด.ต.โสภณ เก็งฮะ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป.            สืบสวนดีเด่น

7.ด.ต.หญิง จริยา พจนเสนี ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป. อำนวยการดีเด่น

8.จ.ส.ต.สิทธิเดช ละมั่งทอง ผบ.หมู่  กก.สส.น.บก.ป.  บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น

กองบังคับการตำรวจทางหลวง(บก.ทล.) 
1.ด.ต.จิระ พลสง     ผบ.หมู่ ส.ทล.2กก.4 บก.ทล. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

2.ด.ต.สมเกียรติ สระขุนทด ผบ.หมู่ ส.ทล.1กก.6 บก.ทล. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น

3.ส.ต.อ.อรรถล เขียวแก้ว ผบ.หมู่ ส.ทล.กก.4กก.5 บก.ทล. อำนวยการดีเด่น

4.ด.ต.วัชรินทร์ อินต๊ะกัน ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.  บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น

กองบังคับการตำรวจรถไฟ(บก.รฟ.)
1.ส.ต.อ.อนุชิต สุทธิโชติ ผบ.หมู่ ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

2.ด.ต.ประชิต ทะลา ผบ.หมู่ ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ.

3.ด.ต.พีรวัส พุทธลีลาส ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงษ์ กก.1 บก.รฟ. สืบสวนดีเด่น

4.ด.ต.หญิง ประนอม เสาเอก ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงษ์ กก.1 บก.รฟ. อำนวยการดีเด่น

5.ด.ต.หญิง รุจิภา กลัดกลีบ ผล.หมู่ ส.รฟ.นพวงษ์ กก.1 บก.รฟ. บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น

กองบังคับการตำรวจน้ำ(บก.รน.)
1.จ.ส.ต.ติณณ์ สมประดี ผบ.หมู่ ส.รน.6 กก.4 บก.รน.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

2.ด.ต.พิชัย ท่อแก้ว ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.9 บก.รน.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น

3.ด.ต.ธัณลักษณ์ สังขโชติ ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.9 บก.รน. สืบสวนดีเด่น

4.จ.ส.ต.หญิง อัจฉิมา เกษทองมา ผบ.หมู่ ส.รน.1 กก.11 บก.รน.ปรก.ฝอ.บก.รน. อำนวยการดีเด่น

5.ด.ต.ใจสูง แก้วงามสอง ผบ.หมู่ ส.รน.5 กก.10 บก.รน.  บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น