ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์904

33098

วันที่ 27 ม.ค.มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงาน และเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่21) พ.ศ.2562 ลงนามโดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ สรุปได้ดังนี้

เปลี่ยนแปลงชื่อ กองบังคับการตำรวจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เป็น กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปและบุคคลท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเป็นพระราชอาคันตุกะ

2. ดำเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย และการถวายพระเกียรติต่อพระองค์ หรือบุคคลที่ต้องมีการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใด รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์

4. ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย การตรวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ

5. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญา

6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัย ต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์

7.ปฏิบัติการทางยุทธวิธี และเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่างๆ และสนับสนุน การปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง

8.ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจ มีหน้าท่ีตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ งานสื่อสาร และศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแส ทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ท่ีได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ยัง เปลี่ยนชื่อ กองกำกับการถวายความปลอดภัย 1-6 เป็น กองกำกับการ 1-6 และกองกำกับการสายตรวจถวายความปลอดภัย เป็น กองกำกับการสายตรวจ

จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบเสียใหม่
โดย กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 แบ่งเป็น 9 กองกำกับการ รับผิดชอบ ดังนี้
กก.1. รับผิดชอบ กทม.
กก.2. รับผิดชอบ บช.ภ.1 บช.2.
กก.3. รับผิดชอบ บช.ภ.3 และบช.ภ.4
กก.4.รับผิดชอบ บช.ภ.5 บช.ภ.6
กก.5. รับผิดชอบ บช.ภ.7.และบช.ภ.8
กก.6 รับผิดชอบ บช.ภ.9.
และมี กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองกำกับการพิเศษ และกองกำกับการสายตรวจ มีเขตอำนาจรับผิดชอบทั่วประเทศ

ทั้งนี้กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังคงมี พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ.วันที่ 25 ม.ค.2562