ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์904

วันที่ 27 ม.ค.มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงาน และเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่21) พ.ศ.2562 ลงนามโดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ สรุปได้ดังนี้

เปลี่ยนแปลงชื่อ กองบังคับการตำรวจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เป็น กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปและบุคคลท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับเป็นพระราชอาคันตุกะ

2. ดำเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย และการถวายพระเกียรติต่อพระองค์ หรือบุคคลที่ต้องมีการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใด รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์

4. ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย การตรวจพื้นท่ีเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ

5. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญา

6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัย ต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์

7.ปฏิบัติการทางยุทธวิธี และเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่างๆ และสนับสนุน การปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง

8.ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจ มีหน้าท่ีตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ งานสื่อสาร และศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแส ทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ท่ีได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ยัง เปลี่ยนชื่อ กองกำกับการถวายความปลอดภัย 1-6 เป็น กองกำกับการ 1-6 และกองกำกับการสายตรวจถวายความปลอดภัย เป็น กองกำกับการสายตรวจ

จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบเสียใหม่
โดย กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 แบ่งเป็น 9 กองกำกับการ รับผิดชอบ ดังนี้
กก.1. รับผิดชอบ กทม.
กก.2. รับผิดชอบ บช.ภ.1 บช.2.
กก.3. รับผิดชอบ บช.ภ.3 และบช.ภ.4
กก.4.รับผิดชอบ บช.ภ.5 บช.ภ.6
กก.5. รับผิดชอบ บช.ภ.7.และบช.ภ.8
กก.6 รับผิดชอบ บช.ภ.9.
และมี กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองกำกับการพิเศษ และกองกำกับการสายตรวจ มีเขตอำนาจรับผิดชอบทั่วประเทศ

ทั้งนี้กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังคงมี พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ.วันที่ 25 ม.ค.2562