Saturday, July 13, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“นายกนิด”นัดแต่งตั้งผบ.ตร 27ก.ย.

  “นายกนิด”นัดแต่งตั้งผบ.ตร 27ก.ย.

  วันที่ 23 ก.ย.66 มีรายงานว่าในวันที่ 27 ก.ย. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร. นัดประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2566 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.คนใหม่

  และยังมีวาระอื่นๆ ประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.ตร. เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เรื่องที่เสนอพิจารณา การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน, ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565 ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น นอกวาระประจำปี, ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์, ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ์,

  ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อาจารย์ (สบ4) การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.66) แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินระดับ ส.6 ขึ้นไป,

  การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามร่าง พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น หรือในระดับต่ำลงไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … ที่ออกตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับการยุบเลิก บก.รฟ. และวาระ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร.ถึง ผบก.ประจำปี 2566 ออกไปอีก 1 เดือน/

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments