บิ๊กต่อ ทำพิธีเปิดป้าย ศฝร.บช.ก.สีคิ้ว โคราช


เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 27 กันยายน 2564ณ บริเวณหน้าศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  พร้อมด้วยคณะข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 

ในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์จากสถานปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วภาวนา  มาประกอบพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคล  

สำหรับศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( CENTRAL  INVESTIGATION BUREAU  TRAINING  CENTER ) 

จัดตั้งขึ้นตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ฉบับที่ 19 ) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564

เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในภารกิจถวายความปลอดภัย  อารักขาบุคคลสำคัญ  และการปฏิบัติป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทางที่จะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ 

ศูนย์ฝึกอบรม  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ  โดยเน้นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในภารกิจถวายความปลอดภัย  อารักขาบุคคลสำคัญ 

การต่อต้านการก่อการร้าย  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะด้าน  อาชญากรรมองค์กร  และทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2.บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน


3. ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ และ ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ และ ลูกจ้างของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง


4.ฝึกอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย   การป้องกันปราบปรามและการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  การค้ามนุษย์ 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  การปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามทางน้ำ

การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  และ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนทางหลวงและทางพิเศษ  และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรอื่น  เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การอำนวยความยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน

6.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุน การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

สำหรับสัญลักษณ์ประจำหน่วยเป็นรูปพระพรหม  เป็นเทพผู้สร้าง และประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาให้แก่มวลมนุษย์

เปรียบได้กับศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้เป็นสถานที่ผลิตบุคลากร ให้ความรู้ ความชำนาญในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต ยังประโยชน์สุขให้แก่ส่วนรวม