Friday, May 24, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“บิ๊กเด่น”สั่งทุกหน่วยใช้18กฏเหล็ก แต่งตั้งรองผบก.-สว.วาระประจำปี65

  “บิ๊กเด่น”สั่งทุกหน่วยใช้18กฏเหล็ก แต่งตั้งรองผบก.-สว.วาระประจำปี65

  “ผบ.ตร.”สั่งทุกหน่วยต้องใช้ 18 กฏเหล็กแต่งตั้งฯระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 65 ขีดเส้นตาย ทุก บช.ต้องเสร็จภายใน 29 ธ.ค.นี้ -รอลุ้น สกพ.มีคำสั่งให้มีผล. 

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ได้มีคำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 ถึงผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

  หนังสือคำสั่งดังกล่าวระบุว่าด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว.ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรา 178 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565 ประกอบกับมาตรา 54 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 25 ก.ค.61 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส

  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

  1.การจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ข้อ 23 (2 ) (3 ) และข้อ 24 พร้อมทั้งให้ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อ ตร. ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยเป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเอง จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ (ขนาด A4) และรับรองความถูกต้อง โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

  เลื่อนเป็นระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ให้ บช. รวบรวมข้อมูลแล้วเสนอ ตร.(ผ่าน ทพ.)
  ใน 12 ธ.ค.65

  -เลื่อนเป็นระดับ สว. และ รอง ผกก. ให้ บช. รวบรวมข้อมูลใน 19 ธ.ค.65 สำหรับหน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ บก. รวบรวมส่งข้อมูลแต่ละระดับมายัง ทพ. ตามกำหนดวัน

  2.การจัดทำบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความรู้ความสามารถประกอบกัน และให้ดำเนินการ ดังนี้-บช. และ บก.ขึ้นตรง ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

  -ระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ให้จัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 20 ธ.ค.65 ตามรูปแบบผนวก ข

  -ระดับ สว. และ รอง ผกก. ให้จัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 26 ธ.ค.

  -บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 20 ธ.ค.65 -ระดับ สว. และ รอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจของ ผบช. ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นใน 28 ธ.ค.65 แล้วให้ทุกหน่วยส่งบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยังตร.(ผ่าน ทพ. ใน 29 ธ.ค.65 เพื่อตรวจความช้ำซ้อนของตัวยุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและวันมีผลใช้บังคับมอบหมายให้ สกพ. แจ้งให้หน่วยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

  3.ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้พิจารณาเสนอหรือดำเนินการแต่งตั้ง
  เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย

  4.ข้าราชการตำรวจที่ได้ผ่านการคัดเลือกสถานีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นให้หน่วยพิจารณา
  หากเห็นว่ามีความเหมาะสม ให้เสนอ ตร. เพื่อเสนอแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แต่หากข้าราชการตำรวจดังกล่าวยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งในสถานีตำรวจที่มีปริมาณและคุณภาพงานสูงขึ้นอย่างชัดเจน หรือหากข้าราชการตำรวจดังกล่าวมีความสมัครใจจะดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปก็ให้พิจารณาไปตามนั้น หรือพิจารณาตอบแทนในรูปแบบอื่นตามสมควร

  5.การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับ ผกก. ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้คำนึงถึงการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ องได้ทันที เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

  6.ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ
  4 ปี ให้เสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

  7.ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ
  ระดับ ผกก. เป็นครั้งแรก ไม่ควรพิจารณาเสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในสถานีตำรวจที่มีปริมาณและคุณภาพงานสูง

  8.การพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
  สำหรับตำแหน่งในสายงานสอบสวนครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามพ.ศ.2561

  ให้พิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานสอบสวนก่อนเป็นอันดับแรก สำหรับการรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในสายงานสอบสวนให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในสายงานสอบสวน พ.ศ.2565 โดยเคร่งครัด

  9.การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่อยู่ในบังคับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงาน
  ป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561 แต่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนไม่ครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามบทเฉพาะกาลมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2565 กรณีที่จะต้องเก็บประสบการณ์งานสอบสวนเพิ่มเติมในระดับถัดไปให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ หากได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามที่บทเฉพาะกาลกำหนด ให้มีเงื่อนไขท้ายคำสั่งแต่งตั้ง

  10.สำหรับตำแหน่งสายงานสอบสวนที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
  ชายแดนภาคใต้ ที่กำหนดขึ้นตามมติ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 22 พ.ค.63 ให้พิจารณาข้าราชการตำรวจที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่สอบสวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน

  11.ให้ ศฝร. ถือเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยทำหน้าที่ในการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการตำรวจ

  ดังนั้นข้าราชการตำรวจที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด ศฝร. จึงควรพิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสม มีภาวะผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม หน่วยจึงควรคำนึงถึงคุณลักษณะดังกล่าวเป็นสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งซึ่งจะทำให้การปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ ตร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันหากหน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานใน ศฝร.ให้หน่วยพิจารณาแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมต่อไป

  12.ให้ทุกหน่วยดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามที่ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ มีมติให้เยียวยาหรือแก้ไขให้กับผู้ร้องทุกข์ทุกราย ทั้งนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ได้รับการเยียวยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  13.ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ คล้ายสถานบริการการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

  ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งในปริมาณและคุณภาพงานน้อยลงหรือไม่สัมผัสประชาชน

  14.ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2564 ให้ดำเนินการได้เฉพาะ
  เท่าที่จำเป็นอย่างแท้จริง

  15.ภ.1ภ.2 และ ภ.8 ที่ยังคงมีจำนวนตำแหน่ง สวป. ในสถานีตำรวจเกินกรอบตำแหน่งที่
  ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อ 27 พ.ย.61 กำหนดไว้ ให้ปรับเกลี่ยให้เป็นไปตามกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. กำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

  16.ให้ทุกหน่วยจัดส่งบัญชีตำแหน่งว่างรวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการ
  กลั่นกรองฯ ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลก่อนการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง

  17.ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง เลขตำแหน่ง สถานภาพข้าราชการตำรวจและรายละเอียดอื่น ๆ ด้านธุรการให้ถูกต้อง

  โดยเฉพาะการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามพ.ศ.2561 และบทเฉพาะกาล ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อ 27 ก.ย.64

  18.ให้ บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งสรุปจำนวนคำสั่ง
  ที่แต่งตั้งและรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการแล้วจัดส่งไปยังตร.(ผ่าน ทพ.) ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ

  ทั้งนี้ การจัดส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) นั้น ให้ทุกหน่วยจัดส่งทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Excel ผ่านทาง e-mail address ที่ [email protected] และให้ดำเนินการตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 ความลับ โดยเคร่งครัดจึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเคร่งครัด “คำสั่งดังกล่าว ระบุ”

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments