ผบก.ปพ.มอบเข็มเชิดชูเกียรติลูกน้อง 86นาย

วันที่ 7 ธ.ค. ที่ ห้องประชุม บก.ปฏิบัติการพิเศษ เมืองทองธานี

พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ รางวัลตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม

ทั้งนี้ พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ และ รอง ผบก.ปฏิบัติการพิเศษ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับข้าราชการ ซึ่งในสังกัด บก.ปพ. มีข้าราชการตำรวจที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 86 นาย

สำหรับรายชื่อตํารวจในสังกัด บก.ปพ. ที่ได้รับกํารคัดเลือก

กก.1 บก.ปพ.  8 นาย
1พ.ต.ท. ปฐมณัฐป์ คุสิตา ภารกิจ ถปภ.
พ.ต.ต. ณัฐพร ช่วยนุกูล ภารกิจ ถปภ.
3ร.ต.อ.หญิง ณิชรัตน์ ศรีเกิน
4 ร.ต.ต.หญิง สายพิณ งามสนิท
5 ส.ต.อ. พยุง โสดา
6ส.ต.อ. วชิระ เชื้อกระโซ่
7 ส.ต.อ. กิตติศักดิ์ สารีคา
8 ส.ต.ต. สว่าง ว่องพรรณงาม

กก.2 บก.ปพ. 3 นาย
1ด.ต. ประสิทธ์ ภาระ
2ด.ต. อวยพร ศรีมาบุตร
3ส.ต.ต. คณพัฒน์ อุปครุฑ

กก.3 บก.ปพ.  35 นาย
1ร.ต.อ. สมรัก สิงห์ดา
2ร.ต.อ. สมควร แน่นอุดร
3ร.ต.อ. ภัทรรัช วันศักดิ์ศรี
4ร.ต.ท. สุเทพ บุญสภา
5ด.ต. ณรงค์เดช เมิกขว้าง
6ด.ต. จิรพันธุ์ ฤทธิรัตน์
7ด.ต. ศักดิ์โชติ พุธวงค์
8ด.ต. กิตติพัทธ์ จันทะลุน
9ด.ต. ภาณุพล พลตรี
10ด.ต. วิสิทธิ์ ศรีไตรภพ
11ด.ต. ปัญญา เผื่อแผ่
12ด.ต. สมบัติ โสมา
13ด.ต. ประเวทย์ ชาวนา
14ด.ต. ณัฐบดินทร์ ยะเนตร
15ส.ต.อ. กฤษฎา สิงห์คา

16ส.ต.อ. วิทยา สีเทา
17ส.ต.อ. สยาม สุพรมอินทร์
18ส.ต.อ. สันติ อินสุวรรณ์
19ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ กองทอง
20ส.ต.อ. เทอดพงษ์ อาจเจริญ
21ส.ต.อ. อลงกรณ์ ปากเมย
22ส.ต.อ. พรเทพ แทนทานุ
23ส.ต.ท. ทวีศักดิ์ สุขแสงทิพย์
24ส.ต.ต. สรทัต จันทวงค์

25ส.ต.ต. ไพโรจน์ ไวยะราบุตร
26ส.ต.ต. จิรพงษ์ มิ่งพฤกษา
27ส.ต.ต. ฤกษ์กฤษ ปูลา
28ส.ต.ต. เอนกพงศ์ พิมพ์เวิน
29ส.ต.ต. ธนวัฒน์ ลาดกระโทก
30ส.ต.ต. จรูญ ทันธิมา
31ส.ต.ต. กิตกร บุตรอาคา
32ส.ต.ต. ธวัชชัย มูลติปฐม
33ส.ต.ต. ชัยประวิน ยิ่งกาแหง
34ส.ต.ต. กฤษฎา วันเพ็ญ
35ส.ต.ต. กฤตเมธา ธงเสนา

กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ. 2 นาย
1ส.ต.ต. ศิลาพงษ์ วงศ์ไชย
2ส.ต.ต. บรรณวัฒน์ เลอลภ

กก.ต่อต้านฯ บก.ปพ. 17 นาย
1ส.ต.อ. พัฒนศักดิ์ รัดนาแพง
2ส.ต.อ. กฤษดา ทัพขวา
3ส.ต.อ. ธนากร ขาลถม
4ส.ต.อ. สมประสงค์ ปลื้มวงษ์
5ส.ต.อ. อัครเดช ทิพมาลา
6ส.ต.ต. ชวลิต หม่องคามี
7ส.ต.ต. พุทธพงษ์ นนท์มุติ
8ส.ต.ต. ศิริชัย พิมพาแป้น

9ส.ต.ต. อภิชัย ศรีมาชัย
10ส.ต.ต. อรรถพล ลาดเงิน
11ส.ต.ต. ธนกร ทองล้วน
12ส.ต.ต. ภูชิต จินายน
13ส.ต.ต. รัฐศักดิ์ แสงจันดา
14ส.ต.ต. เศรษฐณัฐ พลชัย
15ส.ต.ต. สรายุทธ สางคา
16ส.ต.ต. ภัคเณศร์ วันศรี
17ส.ต.ต. วรวัฒน์ บุสสี

กก.สายตรวจ บก.ปพ.
1ส.ต.ต. อนุชา บุญมาพิลา
2ส.ต.ต. ปิยะศักดิ์ สารบรรณ
3ส.ต.ต. สุทธินันท์ จันทเขตร
4ส.ต.ต. วีระชาติ ภูวะศรี
5ส.ต.ต. วิศรุต พิมาลัย
6ส.ต.ต. อนุชา วิลาจันทร์
7ส.ต.ต. วุฒิศักดิ์ บุญมาก
8ส.ต.ต. ศราธร แก้วอุดร

9ส.ต.ต. สิปปนนท์ โพธิสา
10ส.ต.ต. อนิรุทธิ์ บุษภาค
11ส.ต.ต. อดิศร เถียรทวี
12ส.ต.ต. อนุพงษ์ จาดเมือง
13ส.ต.ต. ชัชวาลย์ แดงจันตา
14ส.ต.ต. อภิวัฒน์ รัตนกุลวัฒนา
15ส.ต.ต. กระแสสินธุ์ เคล้าศรี
16ส.ต.ต. นิติ ศรีบุญเรือง
17ส.ต.ต. อานนท์ คู่ควร
18ส.ต.ต. ก้องกิตติ วีระชาลี
19ส.ต.ต. ธีรนัย สกุลคู
20ส.ต.ต. ศุภสิทธิ์ เชี่อมรัมย์
21 ด.ต. สุภาพ คาอาจ

มีหลายนายไม่ได้มารับรางวัลเนื่องจากติดภารกิจและฝึกอบรมหลักสูตรการโดดร่ม