ผบ.ตร.กำชับสั่งการ14เรื่อง เข้มแผนเผชิญเหตุปีใหม่66

ผบ.ตร.”กำชับ14เรื่องในที่ประชุมบริการฯ สั่งเข้มแผนเผชิญเหตุปีใหม่ 66 จัดนิทรรศการมอบเป็นของขวัญ สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ยกระดับภาพลักษณ์ ตร.

วันที่ 7 ธ.ค.65 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ตร.)​ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)กำชับสั่งการในที่ประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ 9/2565 เน้นย้ำ 14 เช่น แนวทางการยกระดับ ตร.ได้มีหนังสือคำสั่งลงวันที่ 30 พ.ย.ให้ บช.น.และภ.1-9 ประชุมซักซ้อมการปฎิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับ บช./ภ.และบก./ภ.จว.ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธ.ค.65

โดยคณะทำงานระดับ บก.ให้เริ่มออกตรวจตั้งแต่1 ม.ค.66ให้เสร็จสิ้นทุก สภ.ภายใน30 มี.ค.66 และให้ สยศ.ตร.สรุปผลการตรวจของ บก.,บช.จต.ตร.และคณะทำงานฯตร.ในการประชุมบริหารประจำเดือนแล้วรายงานให้ ตร.ทราบภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน, กำชับเรื่องการประเมินผลตามตัวชี้วัดในคดีอาชญากรรมโดยให้ สยศ.ตร.รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตั้งแต่ 1 ต.ค.65-31 มี.ค.66เพื่อประเมินผลและปรับแก้ไข

ในส่วนของเทศกาลปีใหม่ 2566 กำชับให้ สยศ.ตร.ยกร่างแผนป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้ทุกหน่วยนำไปปฎิบัติให้สอดคล้องกับพื้นที่, ระดมกวาดล้างอาชญากรรม และกำหนดแผนเผชิญเหตุ หรือมาตรการในการป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดีหรือผู้เสียผลประโยชน์ต่อความไม่สงบในพื้นที่ รวมถึงให้นำรูปแบบโครงการ STOP WALK WALK มาวิเคราะห์หาจุดเสี่ยง เพื่อปรับแผนการตรวจในการป้องกันการก่อเหตุห้วงวันหยุดยาว

พร้อมให้เร่งรัดประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน(ฝากบ้านไวักับตำรวจ)ตลอดจนจัดทำแผนและมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยสะดวกการจราจรโดยถอดบทเรียนจากเทศกาลปีใหม่ 2565,เร่งรัดให้คณะทำงานจัดนิทรรศการของขวัญปีใหม่จากตำรวจไทยสู่ประชาชน โดยในวันที่ 22 ธ.ค.นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการดังกล่าว

ผบ.ตร. ยังกำชับในหลายประเด็น เช่น การจัดทำคำของบประมาณ  มอบหมาย พล.ต.ท. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รองผบ.ตร.ควบคุมการปฎิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบแนวทางการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯงบประมาณ 2566โดยเสนอคำของบประมาณให้ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนวันที่ 20 ม.ค.66 ,ให้ สกบ.สำรวจความเห็นความต้องการเสื้อเกราะกันกระสุนของผู้ปฎิบัติเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณ,

การยกระดับภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจและสร้างความพึงพอใจโดยให้ทุก บช.พิจารณาดำเนินการโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งหมู่บ้าน,ตรวจเยี่ยมชุมชนประจำเดือน ตามโครงการซองผ้าป่าข้อมูลข่าวสารที่ สภ.ม่วงสามสิบและภ.3 เคยจัดทำ ซึ่ง ผบ.ตร.จะสุ่มตรวจว่าปฎิบัติจริงหรือไม่

ในส่วนของศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ให้ สทส.ทำโครงการประเมินศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ดีเด่น เพื่อพิจารณามอบรางวัลประจำปีงบประมาณ 2566ให้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือน ส.ค.66โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายการบริหารงานบุคคลระดับนายพลวาระ ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ผบ.ตร.ยังกำชับเรื่องศูนย์รับคำปรึกษาการจัดการเรื่องความเครียดแก่ข้าราชการตำรวจ,โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับสถานีตำรวจหรือ Live Scan ,การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด,การรับแจ้งเหตุ191และการดำเนินการหลังการรับแจ้ง,ความรู้สึกปลอดภัยในชีสิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ,กำชับให้ทุกหน่วยสำรวจอุปกรณ์การทำงาน ทั้งกล้องบันทึกภาพ อุปกรณ์ประจำกาย,ประจำรถสายตรวจ การสืบสวนและสิ่งของจำเป็น ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 ก.พ.66

ประการสุดท้ายการออกตรวจเยี่ยมหน่วยซึ่งจะมีการออกตรวจเยี่ยมหน่วยและการขับเคลื่อนตามนโยบายของ ผบ.ตร.เช่น ด้านยาเสพติด ,คดีออนไลน์ ,การฝึกประจำสัปดาห์ และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยม โดยจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า