ผบ.ตร.สั่งห้ามปุ๊นบนโรงพัก-หน่วยงานตร.ทุกสังกัด

วันที่ 5 ก.ค.65 พล...สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความส่วนราชการ ตร.  ถึง จตช. รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่าเพื่อทราบ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัดสง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร.

ทั้งนี้ข้อความในบันทึกสั่งการดังกล่าวระบุว่า  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชากัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ ..2565

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) .. 2565ได้กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชงหรือพืชใด เป็นเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และให้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุมตามพ...คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย.. 2542

อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป สามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาได้

ยกเว้น (1) การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ (2) การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรและ (3) การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นไปอย่างสอดคล้องและเหมาะสม จึงให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ให้ข้าราชการตำรวจและบุคลากรถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ .. 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) .. 2565รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

2.กำหนดให้สถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นพื้นที่ห้ามสูบ กัญชาหรือกัญชงทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อันจะเป็นการรบกวนประชาชนผู้ติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการของ ตร.

3ให้หัวหน้าสถานีตำรวจ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ตร. ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของ ตร. รวมทั้งสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามิให้มีการใช้กัญซาหรือ กัญชง อันป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ ในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ

4.ให้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานในสังกัด ตร. มีให้กระทำการที่ทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในสถานที่ราชการ หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด