ผบ.ตร.เซ็นตั้งเพิ่ม 3 ที่ปรึกษาตร.

 

วันที่ 24 พ.ย.65 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผบ.ตร. ได้ลงนามในคําสั่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 552/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในด้านการปฏิรูปตำรวจ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

จะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารในทุกด้านเพื่อ รองรับภารกิจดังกล่าว ให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่สำคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/42871 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  3 ราย

แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา ดังนี้

1.พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย

เป็นที่ปรึกษาด้านการปฏิรูปตำรวจ  มีหน้าที่ ดังนี้
1.1 ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานระดับรองลงมาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจ การจัดทำกฎลำดับรองและการดำเนินการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

1.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจและแนวทาง การประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.3 ถ่ายทอดงานให้แก่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ

1.4 ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมายตามที่ เห็นสมควร

2.พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์

เป็นที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการ กระทําความผิดทางเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่ ดังนี้

2.1 ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งผู้บังคับบัญชา ของหน่วยงานระดับรองลงมาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยี

การประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี พัฒนาองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี

2.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.3 ถ่ายทอดงานให้แก่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

2.4 ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมาย ตามที่เห็นสมควร

3.พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ

เป็นที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และนิติวิทยาศาสตร์  มีหน้าที่ ดังนี้

3.1 ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า รวมทั้งผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานระดับรองลงมาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ การใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

3.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ การใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวน พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.3 ถ่ายทอดงานให้แก่ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานนิติวิทยาศาสตร์

3.4 ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมาย ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

โดยก่อนนี้เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 527/2565 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาผบ.ตร.มีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตา 63 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านต่างๆ เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

1. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
 2. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก
 3. พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช
 4.พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม 
5. พล.ต.อ.อิทธิพล พิริยะภิญโญ
 6. พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์
 7. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ 
8. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร 

https://policenewsvarieties.com/ผบ-เด่น-ตั้ง-8-ที่ปรึกษา/?fbclid=IwAR2m7lyZGS0PF1jE8zF9n_ONsSczR4jyI18LFNP9EbArXDSJ9K7MKfzYoLA