Saturday, June 22, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันผบ.ตร.เปิดโครงการสัมมนาสร้างวิสัยทัศน์ผู้นำหน่วยระดับผบช.และผบก.

  ผบ.ตร.เปิดโครงการสัมมนาสร้างวิสัยทัศน์ผู้นำหน่วยระดับผบช.และผบก.

  ผบ.ตร.เปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผบช. และผบก.สร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารหรือผู้นำหน่วยงานให้กว้างไกล นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาการทำงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

  วันที่ 12 ธ.ค.66 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

  พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการ หรือเทียบเท่าและผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 โดยมี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ , พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร. / พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข , พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง , พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร , พล.ต.ท.สำราญ นวลมา , พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ , พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ศ.ร่วมพิธี

  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 ธ.ค.66 มีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ประกอบด้วยผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า 44 คน และผู้บังคับการ หรือเทียบเท่า 292 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะทางการบริหาร , มีความรู้ทัศนะที่กว้างไกลในการบริหารหน่วย , มีเหตุผล มีทักษะที่ดีในการบริหารหน่วย ,

  มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าสัมมนาในฐานะผู้นำหน่วย เพื่อให้รู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับระบบการบริหารองค์กรให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ในการปฏิบัติงานของตำรวจ บทบาทในการบริการประชาชน ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และพิทักษ์รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง

  ในการสัมมนาได้เชิญ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีต ผบ.ตร. บรรยายพิเศษ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวถึงประสบการณ์และการรับราชการในหน้าที่ ผบ.ตร. ใช้หลักการปฏิบัติ 12 ข้อ ได้แก่ มียุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ , ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ , สร้างเอกภาพ-บูรณาการ , กระจายอำนาจ/โครงการ/งบประมาณ , สร้างองค์ความรู้/พัฒนาบุคลากร , พัฒนาสถานีตำรวจ , ให้ทฤษฎีสร้างความเข้มแข็งจากภายใน , สร้างขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา , บูรณาการทุกภาคส่วน , เน้นภาวะผู้นำ และประเมินผล-ตอบแทน

  จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 โดย พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย อดีต รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. / เรื่อง นโยบายการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน โดย พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. / เรื่องนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม โดย พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร./ และเรื่อง แนวคิดด้านการบริหารจัดการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.งป.

  ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กล่าวว่า โครงการสัมมนาในลักษณะเช่นนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำหน่วยงาน ระดับกองบัญชาการ และกองบังคับการ โดยมีเป้าหมายในการสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือผู้นำหน่วยงานให้กว้างไกล ให้ได้รับฟัง รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล , ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ใหม่ ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  รวมไปถึงการบริหารงานตามแนวพระราชดำริ และหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารหน่วยงาน กำกับติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในความรับผิดชอบได้ รวมถึงมีการระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานของทุกท่านในกระบวนการสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาการทำงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments