Thursday, May 30, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ผบ.เด่น” ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาลูกหลานตำรวจ1,200ทุน จัดโดย ส.แม่บ้านตำรวจ

  “ผบ.เด่น” ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาลูกหลานตำรวจ1,200ทุน จัดโดย ส.แม่บ้านตำรวจ

  ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรข้าราชการตำรวจ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ และทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว มากกว่า 1,200 ทุน มุ่งส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ

  วันที่ 5 ก.ย.66 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว และทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2566 โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ , ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี

  สำหรับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2566 ที่ ผบ.ตร.เป็นประธานมอบในวันนี้ ประกอบด้วย 2 ประเภททุนการศึกษา ได้แก่ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพอนุปริญญา (ต่อเนื่องไม่เกิน 2 ปี) จำนวน 3 ทุนๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท และทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี ระดับอุดมศึกษา (ต่อเนื่องไม่เกิน 4 หรือ 6 ปี) จำนวน 113 ทุนๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 19,440,000 บาท

  ในปี 2566 นี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ โดยแบ่งประเภททุนเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 10 ทุนๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท


  2. ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทุนประเภทนี้ จำนวน 2,201 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,603,000 บาท
   ซึ่งทุนการศึกษาประเภทที่ 1-2 ผบ.ตร.เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงิน 7,103,000 บาท

  3. ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพอนุปริญญา (ต่อเนื่องไม่เกิน 2 ปี) จำนวน 3 ทุนๆ ละ 25,000 บาทต่อปี เป็นเงิน 150,000 บาท

  4. ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี ระดับอุดมศึกษา (ต่อเนื่องไม่เกิน 4 หรือ 6 ปี) จำนวน 113 ทุนๆ ละ 40,000 บาทต่อปี เป็นเงิน 19,590,000 บาท

  ทุนประเภทที่ 3 และ 4 มีการมอบในวันนี้ รวมเป็นเงิน 19,590,000 บาท

  ในปี 2566 นี้ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจได้เพิ่มทุนการศึกษา 2 ประเภทนี้ จากปี 2565 จำนวน 81 ทุน ปี 2566 เพิ่มอีกจำนวน 35 ทุน รวมเป็น 116 ทุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจได้มากขึ้น

  มีบุตรข้าราชการตำรวจได้รับทุนการศึกษา จำนวน 18 หน่วย 3 ลำดับแรกที่ได้รับทุนการศึกษา เป็นบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และตำรวจภูธรภาค 5 ทั้งนี้ รวมทั้ง 4 ประเภททุนการศึกษาที่สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบให้กับบุตรข้าราชการตำรวจในปี 2566 จำนวน 2,327 ทุนรวมมูลค่า 26,693,000 บาท

  นอกจากนี้ ในวันนี้ ผบ.ตร.ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นยศร้อยตำรวจเอกลงมา ที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,173 ทุน จำนวน 8,554,000 บาท

  ในวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานที่รับทุนการศึกษา 11 หน่วย และบุตรของข้าราชการที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับทุนครั้งนี้ 11 ราย ส่วนที่เหลือจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของหน่วย 37 หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร เพื่อนำไปจ่ายให้แก่บุตรของข้าราชการตำรวจในสังกัดต่อไป

  คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า

  สมาคมแม่บ้านตำรวจดำเนินการตามนโยบายของผบ.ตร. ที่ให้ความสำคัญด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ที่เป็นกำลังพลส่วนใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  สมาคมแม่บ้านตำรวจขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนเงินจากมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ที่เห็นคุณค่าของการศึกษา และมีเจตนารมณ์ที่จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ

  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กล่าวว่า

  ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว สมาคมแม่บ้านตำรวจ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ที่ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา และยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษาและครอบครัวทุกท่าน ตนดีใจที่ได้เห็นความร่วมมือและน้ำใจจากทุกฝ่าย ที่สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากทางราชการ

  พร้อมขอฝากถึงเด็กๆ ทุกคนว่า เมื่อได้รับโอกาสที่ดีนี้แล้ว ขอให้รักษาโอกาสนี้ไว้ ตั้งใจเรียน รักษามาตรฐานผลการเรียนให้สม่ำเสมอ ให้เป็นผู้ที่เรียนดีด้วย และประพฤติดีด้วย ฝักใฝ่ในสิ่งที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทางที่ถูกที่ควร ให้เป็นที่ภาคภูมิใจว่า เราเป็นลูกตำรวจที่น่าชื่นชม เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments