ผลคัดเลือก พงส.หญิงดีเด่นระดับตร.ประจำปี65

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล ประจำปี2565

ตามที่สมาคมตำรวจได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้รับผิดชอบในการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล มาตั้งแต่   ปี.. 2550 จนถึงปัจจุบัน  

โดยในปีนี้ สมาคมตำรวจได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม2565 เวลา 08.30 . – 17.00 . ห้องบุณยะจินดา 4 อาคารสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

มีพล...วินัย  ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการในการพิจารณา

ในปีนี้มีพนักงานสอบสวนหญิงที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  ในระดับกองบังคับการและกองบัญชาการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 25 คน

คณะกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือก เพื่อจัดลำดับพนักงานหญิงทั้ง 25 คน โดยผลการจัดลำดับจะได้รับรางวัล ดังนี้

ลำดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ

ลำดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ

ลำดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ

ลำดับที่ 1 – 3 จะเสนอชื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณามอบโล่หรือรางวัลให้ต่อไป

ลำดับที่ 1  จะเสนอชื่อให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลประจำปี 2565 นี้ ต่อไป

นอกจากนี้สมาคมตำรวจยังมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อภาระหน้าที่ ซึ่งเป็นผลดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังคม และประชาชน ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อไป

สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือก พนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลประจำปี ..2565

อันดับ 1 ...หญิง ชมพูนุช  อนันตญากุล

อันดับ 2 ...หญิง ศิราณี  บัวพันธ์

อันดับ 3 ...หญิง พนิดา  หงษา

อันดับ 4 ...หญิง เกศรินทร์  วีระพันธ์

อันดับ 5 ...หญิง นภาภรณ์  ฤกษ์พิชัย

อันดับ 6 ...หญิง เจนจิรา  เรืองสินทรัพย์

อันดับ 7 ...หญิง ณัฐฐาภาณี  ดวงดี

อันดับ 8 ...หญิง สิราวรรณ  ถวิล