พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ ทอดกฐินวัดใหม่บ้านตาล สกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่วัดใหม่บ้านตาล . โคกสี . สว่างแดนดิน . สกลนคร

พล...ประยนด์ ลาเลือ เป็นประธานดำเนินงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และค่าใช่จ่ายภายในวัด

ยอดทำบุญทั้งสิ้น รวม 5091366.88บาท ยอดของผู้การประยนต์ 2,309,059บาท

ด้วยอำนาจบุญกุคลที่ท่านได้กระทำแล้วในครั้งนี้จงดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองให้ท่านจงเจริญด้วยอายุ วรรรณะ สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดทั้งหน้าที่การงาน ปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยธรรมนำมาซึ่งความเจริญแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จ