Wednesday, June 19, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันรรท.ผบ.ตร. เซ็นแบ่งงาน 11 ศูนย์ปราบอาชญากรรมพิเศษและศูนย์ปฏิบัติการใหม่

  รรท.ผบ.ตร. เซ็นแบ่งงาน 11 ศูนย์ปราบอาชญากรรมพิเศษและศูนย์ปฏิบัติการใหม่

  วันที่10 มิ.ย.67ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์  รรท.ผบ.ตร. ลงนามคำสั่ง ตร.ที่ 291/2567 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2567 เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) จเรตำรวจแห่งชาติ(จตช.) ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผู้ช่วย ผบ.ตร.) รองจเรตำรวจแห่งชาติ(รองจตช.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า

  ตามคำสั่งตร.ที่ 600/2566 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2566 ซึ่งได้มอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผบ.ตร. จตช. ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรองจตช. รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้แล้ว นั้น

  เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 พ.ค. 2567 และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 พ.ค. 2567 และสำนักงานตำรวจแห่งขาติได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ ตามคำสั่งตร.ที่ 253/2567 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2567 และคำสั่งตร. ที่ 273/2567 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2567

  ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งตร.ที่ 567/2566 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2566 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งตร. ที่ 589/2566 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2566 คำสั่งตร.ที่ 176/2567 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2567 คำสั่งตร.ที่ 254/2567 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2567 และคำสั่งตร. ที่ 274/2567 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2567

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการและการดำเนินการของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
  และศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 (4) มาตรา 64 มาตรา 107และมาตรา 108 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่108/2567 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2567

  จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 600/2566 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2566 และมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผบ.ตร. จตช. ผู้ช่วย ผบ.ตร. และรองจตช. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบกำกับดูแลรวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

  ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.)ให้ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผบ.ตร.เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.)
  ให้ พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รองผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปนม.ตร.) ให้ พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง จตช. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.)
  ให้ พล.ต.อ.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. รักษาราชการแทน รองจตช. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.ท.อัคราเดช และพล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศอ.ปส.ตร.) ให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.ท.อัคราเดช พล.ต.ท.สำราญ และพล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
  ให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผบ.ตร.รักษาราชการแทน รองผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจะพันธ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปอส.ตร.) ให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตปค.ตร.)ให้ พล.ต.ท.ประจวบ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.ท.นิรันดร เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจ
  แห่งชาติ (ศปชก.ตร.) ให้ พล.ต.อ.ธนา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.ท.อิทธิพล เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ให้ พล.ต.อ.สราวุฒิ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.อ.สุรพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศบตอ.ตร.) ให้ พล.ต.อ.ไกรบุญ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments