Monday, February 26, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันรองรอย ออกคำสั่งให้แนวทางกฎหมายจับกัญชา

  รองรอย ออกคำสั่งให้แนวทางกฎหมายจับกัญชา

  “พล.ต.อ.รอยฯ” มีคำสั่งกำชับใช้แนวทางกฎหมาย จับกุมกัญชา ทั้งรัฐศาสตร์ ควบคู่ นิติศาสตร์

  วันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์
  รอง ผบ.ตร.(ปป) และ ผอ.ศอ.ปส.ตร. มีคำสั่งเป็นวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น. ภ.1-9, ตชด., ก., ทท. สอท. และ ปส.ระบุว่า

  1.ตามที่ได้มี พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับเมื่อ
  9 พ.ย.64 นั้น มีเจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการเปิดกว้างให้นำพืชเสพติดออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ และทางอุตสาหกรรม

  2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ.2565
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 9 ก.พ.65 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 มิ.ย.2565

  3.ว.ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0059 / 141 ลง 3 มี.ค.65 ส่งร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …ให้
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจและจัดการประชุมพิจารณาเสนอความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ว่ามีประเด็นใดที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งให้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข รวมทั้งข้อสังเกตไปยัง ศอ.ปส.ตร. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป

  4.เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงรอยต่อของกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่
  เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยถือปฏิบัติอยู่เดิม ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม และไม่เกิดข้อผิดพลาดจึงให้ดำเนินการ ดังนี้

  (4.1)กำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาระดับ บช., ภ., บก., ภ.จว. และหัวหน้าสถานีตำรวจ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงการกำกับดูแล กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติ

  (4.2)ให้ดำเนินการประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติ ให้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

  (4.3)ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

  (4.4)หัวหน้าสถานีตำรวจ จะต้องติดตามความคืบหน้าของกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องเอาใจใส่กำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ

  (4.5)กรณีที่จับกุมผู้กระทำผิดตามข้อ 2 ให้หัวหน้าชุดจับกุมรายงานเหตุให้หัวหน้า
  สถานีตำรวจทราบในทันที เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเหมาะสม ต่อไปจึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด”คำสั่งดังกล่าวระบุ”

  รอง ผบ.ตร. ยังได้กล่าวถึง กรณี ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ.2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 9 ก.พ.2565 มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 มิ.ย.2565 นั้น

  ได้สั่งเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าชุดจับยาเสพติดทุกหน่วยได้ใช้วิจารณญาณ ในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนา ทั้งหลักรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ของกฎหมาย

  พร้อมทั้งได้ประชุมมอบเป็นนโยบายไปหลายครั้งแล้ว โดยเน้นย้ำไปยังผู้บังคับบัญชา ให้ลงไปทำความเข้าใจแนวทางปฎิบัติให้เกิดความเหมาะสมควรแก่เหตุ ก่อนที่กฏหมายจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.ที่จะถึงนี้

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าถือปฏิบัติตามกฏหมาย และเรื่องยาเสพติด มี ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานระดับนโยบายควบคุมกำกับในภาพรวมซึ่ง หน่วยบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดต้องรับฟังนโยบายมาปฏิบัติ

  พล.ต.อ.รอยฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ได้มีการประชุมถึงแนวทางในการปฎิบัติถึงกรณีนี้ตลอดมาดังนี้

  1. ป.ป.ส.ได้จัดอบรมเรื่อง กฎหมายยาเสพติดใหม่ 2564 ให้กับทุก บช.ทั่วประเทศ ขณะนี้กำลังอบรมให้ ภ.9 ที่ รร.ลีกาเดนท์ หาดใหญ่ ห้วง 28-29 มีค.65 ( ป.ป.ส.จัดอบรมทุก บช. / ภ.9 เป็นลำดับสุดท้าย)

  2.ศอ.ปส.ตร. ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กม.ยาเสพติดใหม่ ให้แก่ รอง ผบช. และ รอง ผบก. สังกัด บช.น. /ภ.1-9 ที่รับผิดชอบยาเสพติด แล้ว เมื่อ 25 พ.ย.64 เพื่อให้นำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ปฎิบัติของหน่วยตนเอง

  3.ประชุม ศอ.ปส.ตร. ครั้งที่ 1 เมื่อ 26 ม.ค.65 สั่งการผู้บังคับบัญชาไปถ่ายทอดความรู้ และให้ผู้ปฎิบัติใหม่ได้ศึกษา กฎหมายใหม่ “ผอ.ศอ.ปส.ตร. กล่าว”

  ทั้งนี้มีรายงานว่า ศอ.ปส.ตร. จะจัดอบรมกฎหมายยาเสพติดใหม่ ที่ รร.รามาการ์เด้นส์
  ภ.1 เมื่อ 30-31 มี.ค 65
  ภ.2 เมื่อ 10-11ก.พ.65
  ภ.3 เมื่อ 21-22 มี.ค.65
  ภ.4 เมื่อ 24-25 มี.ค.65
  ภ.5 เมื่อ 17-18 มี.ค.65
  ภ.6 เมื่อ 28 กพ.-1 มี.ค.65
  ภ.7 เมื่อ 7-8 ม.ค.65
  ภ.8 เมื่อ 14-15 ธ.ค.64
  ภ.9 เมื่อ 28-29 มี.ค.65 นี้

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments