Thursday, April 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล54นาย

  โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล54นาย

  วันที่10มี.ค.66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาตัวยความเรียบร้อยเป็นผลตีแก่ทางราชการจำนวน 54 ราย ตังนี้

  1.พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง                       เป็น พลตำรวจเอก

  2.พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช                เป็น พลตำรวจโท

  3.พลตำรวจตรี เฉลิมพล จินตรัตน์                    เป็น พลตำรวจโท

  4.พลตำรวจตรี ฏิษพจณ์ อิศรางกูร อยุธยา       เป็น พลตำรวจโท

  5.พลตำรวจตรี ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์               เป็น พลตำรวจโท

  6.พลตำรวจตรี ดุษฎี ซูสังกิจ                          เป็น พลตำรวจโท

  7.พลตำรวจครี ธนธัช น้อยนาค                       เป็น พลตำรวจโท

  8.พลตำรวจตรี นพดล ศรสำราญ                     เป็น พลตำรวจโท

  9.พลตำรวจตรี บุญญฤทธิ์ รอดมา                    เป็น พลตำรวจโท

  10.พลตำรวจตรี ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์          เป็น พลตำรวจโท

  11.พลตำรวจตรี พนัญชัย ชื่นใจธรรม                เป็น พลตำรวจโท

  12.พลตำรวจตรี พยูห์ ธนะศรีสีบวงศ์                 เป็น พลตำรวจโท

  13.พลตำรวจตรี พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช                  เป็นพลตำรวจโท

  14.พลตำรวจตรี พีระพงศ์ วงษ์สมาน                 เป็น พลตำรวจโท

  15.พลตำรวจตรี ไพโรงน์ ทานธรรม                  เป็น พลตำรวจโท

  16.พลตำรวจตรี ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม                   เป็น พลตำรวจโท

  17.พลตำรวจตรี วรายุทธ สุขวัฒน์                    เป็น พลตำรวจโท

  18.พลตำรวจตรี วิบูลย์ สีสุข                           เป็น พลตำรวจโท

  19.พลตำรวจตรี สมนึก น้ลยคง                       เป็น พลตำรวงโท

  20.พลตำรวจตรี สรไกร พูลเพิ่ม                       เป็น พลตำรวจโท

  21.พลตำรวจตรี สรร พูลศิรี                            เป็นพลตำรวจโท

  22.พลตำรวจตรี อาชยน ไกรทอง                     เป็นพลตำรวจโท

   

  23.พันตำรวจเอก กันตพิชญ์ กฤตวงศ์วิมาน           เป็น พลตำรวจตรี

  24.พันตำรวจเอก ฉัตรชัย ศักคาวิศิษฎ์                 เป็น พลตำรวจตรี

  25.พันตำรวจเอก เชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์                 เป็น พลตำรวจตรี

  26.พันตำรวจเอก ไชยา สงวนจีน                        เป็น พลตำรวจตรี

  27. พันตำรวจเอก ธนู พวงมณี                          เป็น พลตำรวจตรี

  28. พันตำรวจเอก วัฒชัย เกิดโภคทรัพย์               เป็น พลตำรวจตรี

  29.พ้นตำรวจเอก ธัมมศักดิ์ ปิยะ                        เป็น พลตำรวจตรี

  30.พันตำรวจเอก นริศ แสวงจิตร์                        เป็น พลตำรวจตรี

  31.พันตำรวจเอก พรชัย งามทิพย์วัฒนา                เป็น พลตำรวจตรี

  32.พันตำรวจเอก พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ             เป็น พลตำรวจตรี

  33.พ้นตำรวจเอก ภีมเดช สาระกูล                      เป็น พลตำรวจตรี

  34.พันตำรวจเอก มาโนชญ์ จิตรภักดี                   เป็น พลตำรวจตรี

  35.พันตำรวจเอก วรการ บุญประคอง                   เป็น พลตำรวจตรี

  36.พันตำรวจเอก วันชัย รณชาติชัย                     เป็น พลตำรวจตรี

  37. พันตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ อินทชาติ                  เป็น พลตำรวจตรี

  38.พันตำรวจเอก สมศักดิ์ ตระการไพโรจน์             เป็น พลตำรวจตรี

  39.พันตำรวจเอก สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม                      เป็น พลตำรวจตรี

  40.พันตำรวจเอก สุกิจ อรุณฤกษ์ถวิล                    เป็น พลตำรวจตรี

  41.พ้นตำรวจเอก สุริยา นาคแก้ว                        เป็น พลตำรวจตรี

  42.พันตำรวจเอก สุวิทย์ ยอดรัก                         เป็น พลตำรวจตรี

  43.พันตำรวจเอก หัสพงศ์ เดิมศิริตังคโณบล            เป็น พลตำรวจตรี

  44.พันตำรวจเอก อธิป แสงวันลอย                      เป็น พลตำรวจตรี

  45.พันตำรวจเอก เอนก ศรีคำอ้าย                       เป็น พลตำรวจตรี

   

  46.พ้นตำรวจเอกหญิง กานดามณี พานแสง             เป็น พลตำรวจตรีหญิง

  47.พันตำรวจเอกหญิง ธนพร วุฒิกรวิภาค               เป็น พลตำรวจตรีหญิง

  48.พันตำรวจเอกหญิง นภวรรณ พลพินิจ                 เป็น พลตำรวจตรีหญิง

  49.พันตำรวจเอกหญิง นิรชร วิทยกุล                     เป็น พลตำรวจตรีหญิง

  50.พันตำรวจเอกหญิง บุญเอื้อ พิมลศิริ                   เป็น พลตำรวจตรีหญิง

  51.พันตำรวจเอกหญิง ปุณณดา ตันติยานนท์            เป็น พลตำรวจตรีหญิง

  52.พันตำรวจเอกหญิง มาลินี จันทรธรรม                 เป็น พลตำรวจตรีหญิง

  53.พันตำรวจเอกหญิง วสุ เทพชาตรี                      เป็น พลตำรวจตรีหญิง

  54.พันตำรวจเอกหญิง อาภรณ์ ลิมะวิรัชพงษ์             เป็น พลตำรวจตรีหญิง

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3เมษายน .. 2566เป็นต้นไป

  ประกาศ วันที่ 10มีนาคม .. 2566

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  นายกรัฐมนตรี

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments