ลำดับอาวุโสตำรวจ

 

วันที่ 21 มิ.ย.65 มีรายงานว่า กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ลงประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ขึ้นไป ถึงระดับ รอง ผบ.ตร.วาระประจำปี 2565 โดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ที่ 0009.231/2535 ลง 20 มิ.ย. เรื่องประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับรอง ผบก. ถึง จตช. และรอง ผบ.ตร.

ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ระดับ ผบก. ขึ้นไป วาระประจำปี 2565 เพื่อให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ตร. ได้ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร.

ให้ข้าราชการตำรวจดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ของบัญชีลำดับอาวุโสดังกล่าว ทั้งนี้ หากเห็นว่าข้อมูลในการจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้องสามารถยื่นเรื่อง ต่อ ตร. ผ่าน ทพ.พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส

สำหรับระดับรอง ผบ.ตร. เรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้
1.พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.
2.พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติ์ประภัสร์ รอง ผบ.ตร.
3.พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.

ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. เรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้
1.พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร.
2.พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร.
3.พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร.
4.พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.
5.พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร.
6.พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
7.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.
8.พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
9.พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช.
10.พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับผบช. เรียงตามลำดับอาวุโส 10 ลำดับแรก ดังนี้
1.พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ.
2.พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท.
3.พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ แพทย์ใหญ่ รพ.ตร.
4.พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม. 5.พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จตร.
6.พล.ต.ท.ทรงเกียรติ วาทะกุล จตร.
7.พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 8.พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผบช.กมค.
9.พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6
10.พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4

ระดับรอง ผบช. เรียงตามลำดับอาวุโส 10 ลำดับแรก ดังนี้
1.พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง จตร.2.พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.73.พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 4.พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1 5.พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 6.พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ. 7.พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 8.พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รอง จตร. 9.พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.710.พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.

ระดับผบก. เรียงตามลำดับอาวุโส 10 ลำดับแรก ดังนี้
1.พล.ต.ต.หญิง นันทนา ทองระอา ผบก.ประจำ รพ.ตร.
2.พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม
3.พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.อก.บช.น.
4.พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.ศฝร.บช.น.
5.พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ ผบก.ดร.รพ.ตร.
6.พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผบก.ขส.
7.พล.ต.ต. หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.วตร.
8.พล.ต.ต.พิทักษ์ ท้วมเกร็ด ผบก.พธ.
9.พล.ต.ต.เบญจรงค์ รัตนบัวพา ผบก.กค.ภ.6
10. พล.ต.ต.พีรยุทธ การะเจดีย์ ผบก.ศฝร.ภ.8

ระดับรอง ผบก. เรียงตามลำดับอาวุโส 10 ลำดับแรก ดังนี้
1.พ.ต.อ.ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร รอง ผบก.ศบศ.รร.นรต.
2.พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1
3.พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข รอง ผบก.วน
4.พ.ต.อ.สมกิต พุ่มวารี รอง ผบก.อก.บช.ปส.
5.พ.ต.อ.คธา เกษรมาลา รอง ผบก.สส.ภ.8 6.พ.ต.อ.ธวัชชัย ถุงเป้า รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี 7.พ.ต.อ.คณิต ดวงหัสดี รอง ผบก.ศฝร.ภ.4 8.พ.ต.อ.กีรติพนธ์ สุวรรณะพิชญา รอง ผบก.อก.ภ.4 9.พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.จร. 10.รศ.พ.ต.อ.นพรุจ ศักดิ์ศิริ อาจารย์ (สบ 5) กค.สค.รร.นรต.

สำหรับประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รองผบก. ขึ้นไป วาระประจำปี 2565 อย่างละเอียด ตรวจสอบได้ที่
http://www.personnelpolice.com/announce65/06/senior200625652030.pdf