สถาบันประสาทวิทยาจัดประชุมวิชาการสูงอายุคุณภาพสหวิชาชีพครั้งที่ 4

วันที่ 21 มิถุนายน 66 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

ผศ. พิเศษ นพ.ธานินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสูงอายุคุณภาพสหวิชาชีพครั้งที่ 4/ 2566 ใน Theme: ดูแลใส่ใจการยศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในกลุ่มคนวัยทำงาน pre-ageing

จัดโดยคณะกรรมการโครงการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มี พญ. สุภาวดี เจียรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ด้านสูงอายุและประธานคณะกรรมการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี พญ. ชีวรัตน์ ปราสาร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์และ พว.ประนอม สายแวว จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นวิทยากร

พร้อมบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเตรียมตัวสู่สูงวัยคุณภาพ จาก โรง พยาบาลนพรัตนราชธานี, คลินิกสูงอายุคุณภาพ, ทีมกายภาพบำบัด HPH กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู , กลุ่มงานโภชนศาสตร์,กลุ่มงานทันตกรรม, งานจิตวิทยาคลินิก, งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กลุ่มงานอายุรกรรมและคณะทำงานคลินิกเบาหวานและต่อมใต้สมอง สถาบันประสาทวิทยามีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรของสถาบันประสาทวิทยาและเครือข่าย ประมาณ 180 คน