สหรัฐเสริมเขี้ยวเล็บปราบยาเสพติดให้ปส.

 

 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

เอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี (Ambassador Michael George DeSombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (United States Drug Enforcement AdministrationDEA)

และสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กหมายระหว่างประเทศ (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL)

มาพบ พล.ต..ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. เพื่อมอบยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้แก่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

​​เนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการดำเนินการในรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติ และผู้กระทำความผิดมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการลักลอบค้ายาเสพติด

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศ ซึ่งการมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด บช.ปส.

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา และ บช.ปส. ได้มีการดำเนินความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างกัน

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดรายสำคัญ    ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานปราบปราม     ยาเสพติดของประเทศไทย