Thursday, April 25, 2024
More
  HomeStories About Me"สุจริต เป็นธรรม" เข้มงานดูแลม็อบ

  "สุจริต เป็นธรรม" เข้มงานดูแลม็อบ

   

  พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.สำราญราษฎร์ ชื่อเล่น “อ๊อก” นรต.  56

  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 รับหน้าที่ในห้วงสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่รุนแรงและเกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และปัจจุบันบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร จัดให้เป็นพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ พื้นที่รับผิดชอบ

  ปลูกฝังแนวคิดตำรวจ ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง ทำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วจะเกิดผลดีต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และในภาพรวมของสถานีตำรวจก็จะดีและไม่เกิดปัญหาต่างๆ

  โดยเฉพาะพื้นที่จะต้องประสบพบเจอกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความรุนแรง มีทัศนคติที่เป็นลบต่อเจ้าหน้าที่ มีความจำเป็นต้องปลูกฝังแนวคิดการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมให้รอบคอบ คือ การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพของประชาชนที่ย่อมจะกระทำได้ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

  ผู้ชุมนุมไม่ใช่ปฏิปักษ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  เพียงแต่เจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย ดูแลและควบคุมไม่ให้ผู้ชุมนุมกระทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ

  สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมทั่วไป งานมั่นคง หรืองานกิจการพิเศษ สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์นั้นๆ

  สน.สำราญราษฎร์ เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมมาชุมนุมกันเป็นประจำ โดยเฉพาะลานคนเมือง และบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

  พ.ต.อ.ทศพลเล็งเห็นว่า ศปก.สน.สำราญราษฎร์ จะต้องพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. หรือผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมสั่งการได้โดยไม่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติจริง และสามารถรับรู้สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันในภาพรวมและสามารถแก้ไขหรือสั่งการเจ้าหน้าที่ในหน้างานได้ทันที

  พัฒนาห้อง ศปก.สน.สำราญราษฎร์  ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นำสัญญาณกล้องวงจรปิด(CCTV)บริเวณพื้นที่ สน.สำราญราษฎร์ บริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และพื้นที่สำคัญ เข้ามาในห้อง ศปก.

  ควบคุมสั่งการอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สำนักจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

  การพัฒนาดังกล่าว เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสั่งการได้โดยสะดวก และคาดหวังว่าประชาชนในพื้นที่จะต้องปลอดอาชญากรรมและมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน

  พ.ต.อ.ทศพลขอประกาศเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ สังคมว่า

  สน.สําราญราษฎร์ มีเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ สน.สําราญราษฎร์ เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส ให้สมกับคํานิยมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่กําหนดว่า “สุจริต เป็นธรรม”

  โดยจะดําเนินการดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกําหนด

  2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน

  รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  จะทําให้บุคลากรในสน.สําราญราษฎร์ตระหนักถึงผลร้ายและพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อสน.สําราญราษฎร์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

  3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทนต่อการทุจริต 

  4. งดให้ งดรับ และต่อต้านการรับสินบน ทุกรูปแบบ

  5.มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส่ เสมอภาค เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่

  6. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติหน้าที่ของสน.สําราญราษฎร์ ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

  นำเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 12​ สิงหาคม​ 2565​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สน.สำราญราษฎร์

  นำตำรวจจิตอาสา เจ้าหน้าที่สายตรวจ ตำรวจจราจร จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 ทาสีขอบฟุตบาท แจกหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชน ตาม“โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยนครบาลใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของประชาชน”

  เข้มมาตรการรักษาความสะอาดโรงพัก ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เป็นประจำ รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะที่ห้อง One Stop Service ยินดีรับใช้ประชาชน บริการรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรม

  จัดให้มีการฝึกทบทวนการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม หรือ SOP ตามนโยบาย ผบ.ตร. และพล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. ถึงผู้ปฏิบัติ ระดับ รอง สว.- สายตรวจ เพื่อความปลอดภัย งานสำเร็จ ประโยชน์เกิดแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชน

  ฝึกทบทวนการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม  ฝึกท่าตรวจอาวุธ ฝึกการรายงานเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ​ในเบื้องต้น (L CAN)​ การตรวจอาวุธก่อนปฏิบัติงาน ฝึกยุทธวิธี การเข้าระงับเหตุการจับกุม กรณีคนร้ายมีอาวุธไม้ มีด รวมทั้งฝึกยุทธวิธีการเข้าตรวจค้นกรณีชายต้องสงสัยพกอาวุธ​มีด พร้อมทั้งให้ความรู้​ด้านกฎหมาย ใช้ยุทธวิธีการโคปเวอร์​ก่อนเข้าตรวจค้นจับกุม เป็นต้น

  ร่วมกับคณะครูโรงเรียนเบญจมราชาลัย ทำกิจกรรมจิตอาสา“โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยนครบาลใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของประชาชน” แจกหมวกนิรภัยให้นักเรียนและประชาชน ที่สัญจรผ่านหน้าโรงเรียน เบญจมราชาลัย ถนนศิริพงษ์

  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในพื้นที่ป้องกันเหตุบุคคลรีดไถเงินเด็กนักเรียนโรงเรียนราชนัดดา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจหน้าโรงเรียนช่วงเวลาเด็กเลิกเรียน กรณีพบเห็นบุคคลต้องสงสัย โทร 02-226-2136

  รวบหนุ่มแสบนายวิลัย   อายุ 48 ปี อ้างตัวเป็นตำรวจขอยืมเงินโทรศัพท์ผู้ขับขี่รถรับจ้าง อ้างเพื่อซื้อของให้ผู้ใหญ่ก่อนฉกทรัพย์หลบหนี มีประวัติคดียาเสพติดและคดีชิงทรัพย์

  “ฝากเตือนภัยพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะเพื่อให้ระมัดระวังอย่าให้บุคคลแปลกหน้ายืมทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือ โทรศัพท์มือถือ

  การมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดี แต่หากมีบุคคลแปลกหน้ามาหยิบยืมทรัพย์สินบางครั้งต้องรู้จักปฏิเสธเพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิด หรือ หากให้ยืมก็ต้องอยู่ในสายตาของเรา และต้องหมั่นคอยสังเกต”

  พ.ต.อ.ทศพล กล่าว

  เสือออนไลน์13/9/65

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments