สุระ1เปิดทดสอบพงส.ตำรวจภ.3

เช้าวันที่20 .63 พล...อัคราเดช  พิมลศรี  รอง ผบช..3 ตรวจเยี่ยมสถานที่สอบของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสอบสวน  และทำหน้าที่สอบสอบสวนคดี  ของ  บก.สส..3และ  .จว.นครราชสีมา

ตาม  โครงการยกย่องข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนและผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีดีเด่น ประจำปี 2563ของ ตำรวจภูธรภาค 3โดยไปตรวจเยี่ยม ดังนี้  คือ

1.บก.สส..3.จอหอ  .เมือง .นครราชสีมา

2.ห้องประชุมไทรทอง  .ในเมือง .เมือง .นครราชสีมา

3.ห้องประชุมเทศบาล .ปรุใหญ่ .เมือง .นครราชสีมา

4.ห้องประชุมเทศบาล  .สีคิ้ว  .สีคิ้ว .นครราชสีมา

เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ พล...จักรทิพย์   ชัยจินดา ผบ.ตร.  ที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้เก่ ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี และพัฒนาคุณภาพของข้าราชการตำรวจภ.3

พล...พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช..3 ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น พร้อมมอบหมาย พล...อัคราเดช  พิมลศรี รองผบช..3 เป็นผู้ดำเนินการ

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนและผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี มีคุณภาพและมีความกระตือรือร้นต่องานในหน้าที่มากขึ้น

2.ให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ได้พัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง  

และมีข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี เข้าร่วมโครงการครบทุกหน่วย

3.เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษประจำปี รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

4.เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธาและไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดีมากขึ้น

สำหรับจำนวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้านสอบสวนและผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ในสังกัด ภ.3 เข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น 1,329 นาย โดยแยกเป็นแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งรอง สว.
จำนวน 707 นาย
2.ตำแหน่ง สว.
จำนวน 322 นาย
3.ตำแหน่ง รอง ผูกก.
จำนวน 229นาย
4.ตำแหน่ง ผูกก.
จำนวน 71 นาย

างวัลที่จะได้รับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ดีเด่น ทั้งระดับ
กองบัญชาการ และระดับกองบังคับการ

ให้หน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาความชอบให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ดีเด่นดังกล่าว

พิจารณาความชอบให้เป็นกรณีพิเศษ เกินกว่า 1ขั้น
(รวมแล้วในรอบปื 2ขั้น)

ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาความชอบประจำปี ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

สำหรับข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้านสอบสวน และผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี ดีเด่นดังกล่าว ที่ไม่ได้รับการพิจารณาความชอบประจำปีเกินกว่า1ขั้น (รวมแล้วในรอบปี 2ขั้น)

ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งเลื่อนชั้น
เงินเตือน รายงานชี้แจงให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านประธมนคณะกรรมการส่งเสริมงานสอบสวน)

ทราบเหตุผลที่ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่า 1 ขั้น (รวมแล้วในรอบปี 2ขั้น)ตัวย และได้รับการพิจารณาสนับสนุนในตำแหน่งที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป