ส.แม่บ้านตำรวจ สัมมนาให้ความรู้ตำรวจวางแผนการเงิน

วันที่ 10 ก.พ.65 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ

คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาความร่วมมือส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สำหรับข้าราชการตำรวจ ตามโครงการ Money management and investment ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีคุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยาผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลท.,คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร ผู้ประสานโครงการฯ,คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิดสัมมนาให้กับข้าราชตำรวจ ภ.1 (จ.นนทบุรี) ตชด.และ สอท. 200 นาย

มี คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ,คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร ผู้ประสานโครงการฯ,คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ

วิทยากรในช่วงเช้า คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม The Money Coach) บรรยายในหัวข้อสะสมทีละน้อย จากร้อยสู่ล้าน ฉบับตำรวจ

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลท. หลักสูตร Happy money happy retirement เป้าหมายชีวิตพิชิตได้ด้วยแผนการเงินและในช่วงบ่าย คุณชยุต ปริญญาธนกุลวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลท. บรรยายในหัวข้อ หลักสูตร หมดหนี้มีออม รู้เท่าทันหนี้
และขั้นตอนการปลดหนี้