Thursday, July 18, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปหลักธรรมนำทางทนาย

  หลักธรรมนำทางทนาย

  สันตินวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะ: หลักธรรมนำทางทนายความสู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ได้จัดการสอบประชาพิจารณ์ดุษฎีนิพนธ์ของนางสาวขวัญยุภา หุ่นงาม ในหัวข้อ “สันตินวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะอย่างสร้างสรรค์ของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ” โดยมี ผศ.ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ และ พระเมธีวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร เป็นที่ปรึกษา

  งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารสาธารณะของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ  มีเป้าหมายเพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพทนายความในด้านการทำงานและการสื่อสารสาธารณะที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ สูงสุด ต่อสังคมส่วนรวม

  คณะกรรมการสอบประชาพิจารณ์นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการคุมสอบ และว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงกำแหง อดีตเลขาธิการสภาทนายความ ได้ให้ความเห็นว่าหัวข้อวิจัยมีความน่าสนใจและทันสมัย โดยสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในแวดวงวิชาชีพทนายความในด้านการสื่อสารสาธารณะสู่สังคม

  งานวิจัยนี้ได้นำเสนอแนวทางการสื่อสารสาธารณะที่สร้างสรรค์และมีจริยธรรม  เน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง อีกทั้งต้องอยู่ในกรอบของมรรยาท ทนายความ

  นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้สำรวจบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารของทนายความ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้สื่อสาธารณะอย่างมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์

  คณะกรรมการสอบประชาพิจารณ์ได้ชื่นชมงานวิจัยชิ้นนี้  ระบุว่าเป็นการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทนายความซึ่ง เป็นวิชาชีพอันทรงเกียรติและผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมมาหลายยุคหลายสมัย

  งานวิจัยนี้คาดว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในแวดวงวิชาชีพทนายความช่วยให้ทนายความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์และมีจริยธรรมจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจที่มากขึ้นในสังคม

  ที่สำคัญ งานวิจัยนี้ยังมุ่งหวังที่จะลบภาพจำเชิงลบของทนายความที่มักถูกมองว่าหิวแสง โอ้อวด และโฆษณาตนเอง ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดมรรยยาททนายความและส่งผลให้รุ่นน้องทนายความทำตามแบบอย่างที่ไม่ถูกต้อง

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments