Tuesday, June 18, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันหลักเกณฑ์แต่งตั้งตำรวจ

  หลักเกณฑ์แต่งตั้งตำรวจ

   

  วันที่ 31 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส ลงวันที่ 31 กรกฎาคม ใจความว่า

   ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 กำหนดให้มีการคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) และออกกฎหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไขการแต่งตั้งตำรวจให้ดีขึ้น หากภายใน 1 ปีนับแต่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ คือ 6 เมษายน 2560 ยังไม่แล้วเสร็จ ให้การแต่งตั้งตำรวจเป็นตามอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้เกิดความกังวลสับสนในกลุ่มข้าราชการตำรวจว่าการแต่งตั้งต้องเป็นไปตามอาวุโส อย่างไร

  กระทั่งประกาศนี้ออกมา กำหนดให้ คำว่า “อาวุโส” คือผู้มีคุณสมบัติครบ เหมือนตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2561 ประกาศนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโสนี้ ตั้งแต่ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

  ใจความในประกาศนี้ระบุว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้ดำเนินการตามหลักอาวุโสซึ่งหมายความว่า ข้าราชการตำรวจผู้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในแต่ละระดับ ที่มีความเหมาะสมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยกำหนด ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในแต่ละระดับและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไว้ เช่นรองผู้บัญชาการจะเป็นผู้บัญชาการ ต้องดำรงตำแหน่งรองผบช.อย่างน้อย 1 ปี

  ทั้งนี้ ให้พิจารณาข้าราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เรียงลำดับอาวุโสไว้แล้ว ได้รับการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสร้อยละ 33 ของจำนวนตำแหน่งว่างในระดับเดียวกัน ไม่ให้นำวิธีนับอาวุโสในการรักษาราชการแทนของข้าราชการตำรวจมาใช้ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์นี้

  “การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่อยู่ในหลักอาวุโสเดียวกันให้ไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน หรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณา โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถ ตลอดจนผลงานและประโยชน์แก่ทางราชการตำรวจ”

  หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายให้ร้องทุกข์หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาได้ตามกฎหมาย

  กรณีที่ข้าราชการตำรวจหรือบุคคลใดพบหรือทราบว่ามีการเรียก รับ หรือกระทำด้วยประการอื่นใดอันมีการเรียกร้องผลประโยชน์แลกเปลี่ยนตอบแทนในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้แจ้งเบาะแส พฤติการณ์และตัวบุคคลอันสามารถนำไปสู่การสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ ต่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยทางการจะรักษาข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้แจ้งไว้เป็นความลับ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments