Monday, July 22, 2024
More
  Homeปร์วีร์ บันทึกท่องเที่ยวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ "แก้วกล้า เพื่อเธอ"สัญจร

  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ”สัญจร

  “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” เปิดตัวโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ” สัญจร สร้างจิตสำนึกในการลดขยะ ขอรับบริจาคแก้วพลาสติกที่ใส่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ทั้งที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกกล้าไม้ชนิดต่างๆ

  วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you)” สัญจร

  โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำกล่องรับบริจาคแก้วพลาสติกจากการดื่มกาแฟ จัดวางไว้ทั้ง 4 หน่วยงาน เพื่อขอรับบริจาคแก้วพลาสติกที่ใส่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ทั้งที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกกล้าไม้ชนิดต่างๆ โดยกรมป่าไม้ เพื่อช่วยในการลดขยะ ถือเป็นการจัดการขยะที่สมบูรณ์

  ในการนี้กล้าไม้ที่ปลูกจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่ต้องการแก้วพลาสติก อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้หน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่ต้องการนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ ให้กับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวต่อไป

  ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เริ่มตั้งแต่ปี 2566 ต่อเนื่องปี 2567 ซึ่งได้ ให้ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มสำนักงาน เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศในทุกภาคส่วน

  อย่างไรก็ตาม เฉลี่ยคนไทย 1 คน สร้างขยะพลาสติกจากการดื่มกาแฟถึง 2,000 ชิ้นต่อปี รวมๆ ทั้งประเทศ 400 ล้านชิ้นต่อปี แก้วพลาสติกจำนวนมหาศาลนี้เกิดจากการบริโภคกาแฟ ที่เป็นขยะเกิดทุกวัน ซึ่งโครงการ แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you) จะช่วยในการสร้างจิตสำนึกในการลดขยะ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments