“เติมฝันสู่บัณฑิต”ของสืบภ.2 ต่อยอด“ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

 

ตามนโยบายบริหารราชการของ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ควบคู่กับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสมาคมแม่บ้านตำรวจของ คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในหลายด้านให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการตำรวจ

ด้านหนึ่งที่สำคัญเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งโดยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

อันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจอย่างยั่งยื่น ตามคำกล่าวที่ว่า “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2   พ.ต.อ.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติพ.ต.อ.วราวุธ เจริญชนม์พ.ต.อ.กฤตยา เลาประสพวัฒนา พ.ต.อ.สหัส ใจเย็น รองผบก.สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 และพ.ต.อ.วีรเดช ใช้สิทธิชัย ผกก.ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2

เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและขาดแคลนของครอบครัวข้าราชการตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ที่ผู้นำครอบครัวเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ทุ่มเทเวลาเสียสละความสุขส่วนตัวให้กับงานในหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ไม่มีเวลาในการดูแลบุตร

มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่บุตรข้าราชการตำรวจ ผู้เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดทุนทรัพย์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเติมฝันสู่บัณฑิต แก่บุตรข้าราชการตำรวจของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2

มีวัตถุประสงค์ของโครงการเติมฝันสู่บัณฑิต เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจตลอดจนครอบครัวข้าราชการตำรวจ , เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในด้านการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการตำรวจ , เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาสถาบันครอบครัวข้าราชการตำรวจให้เข้มแข็ง และเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของบุตรข้าราชการตำรวจในการประชาสัมพันธ์ด้านงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงงานกิจการตำรวจ ในสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2

มีทุนการศึกษา 25 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุนละ 5,000 บาท 13 ทุน  ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ถึงระดับปริญญาตรี ทุนละ 10,000 บาท  9 ทุน

วิธีดำเนินงานมีกำหนดวิธีการรับสมัครและวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุน

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยในสังกัดทราบ , กำหนดการมอบทุนการศึกษาภายในวันมี่ 12 กรกฎาคม 2565 และผู้เข้ารับทุนการศึกษาจะเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัย หรือข้อมูลข่าวสาร และกิจการงานตำรวจภายในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2

ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. 13 ราย

1. นายอธิป เปรมอำพล
บุตรของ ด.ต.อรรถกร เปรมอำพล ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.2

2. ด.ช.มโนธรรม วีระพันธ์
บุตรของ ส.ต.ท.มาพิทักษ์ วีระพันธ์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.2

3. ด.ช.ปกรณ์ แสนเมือง
บุตรของ ร.ต.อ.ประยงค์ แสนเมือง รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2

4. ด.ญ.พฤจิกา กุลเพชรชวคุณ
บุตรของ ร.ต.อ.คุณ กุลเพชรชวคุณ รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.2

5. ด.ญ.กัณญาพัชร พิดานคำ
บุตรของ ร.ต.อ.บุญช่วย พิดานคำ รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.2

6. ด.ญ.กวิสรา สาขะหลอน
บุตรของด.ต.กิตติพงค์ สาขะหลอน ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2

7. ด.ช.พรรษกร กองสินกุลชา
บุตรของ ร.ต.ท.ธนกฤต กองสินกุลชา รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ. 2

8. ด.ญ.กิติมา อนันตนิกร
บุตรของส.ต.อ.อารัช อนันตนิกร ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2

9. ด.ช.ทักษกร กมลสุวรรณ
บุตรของด.ต.โสฬส กมลสุวรรณ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2

10. ด.ญ.ปุญญิสา บุญเลื่อง
บุตรของด.ต.หญิงน้ำผึ้ง บุญเลื่อง ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2

11. ด.ญ.ณัฐธยาน์ อานามวัฒน์
บุตรของด.ต.นราทร อานามวัฒน์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1บก.สส.ภ.2

12. นายทิวัฒน์ ตั้งตรงพลสิน
บุตรของด.ต.หญิงปาริชาต ธงศรี ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2

13. นายศิขรินทร์ ปลูกทรัพย์
บุตรของด.ต.กู้เกียรติ ปลูกทรัพย์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.2

ระดับปวส.ถึงระดับปริญญาตรี 9 ราย
1. น.ส.นัทนิชา มาเจริญ
บุตรของด.ต.ดวง มาเจริญ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2

2. นายธนกร ถิ่นจันดา
บุตรของ ด.ต.วาสุเทพ ถิ่นจันดา ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2

3. นายภานุกร เยื่อทองเทศ
บุตรของด.ต.ธีระพงษ์ เยื่อทองเทศ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2

4. น.ส.อภิญญา กฤตตระกูล
บุตรของ ด.ต. กฤตพล กฤตตระกูล ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2

5. น.ส.ณัฐพร แสนสุข
บุตรของร.ต.ต.อุทัยสินธ์ แสนสุข รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.2

6. น.ส.ธันย์ชนก แก้วงอก
บุตรของร.ต.ท. สำราญ แก้วงอก รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.2

7. น.ส.ธมนวรรณ เพ็ชรกำจัด
บุตรของด.ต.สมนึก เพ็ชรกำจัด ผบ.หมู่ กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.2

8. น.ส.ฤทัยรัตน์ ตั้งศิริเสถียร
บุตรของร.ต.ต. ฤทธิ ตั้งศิริเสถียร รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.2

9. นายวรวัฒน์ กาญจนสิงห์
บุตรของร.ต.ต.หญิง กุลชญา กาญจนสิงห์ รอง สว.(สส.) กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2
กล่าวว่า

ผมได้พูดคุยกับลูกๆของตำรวจ เด็กๆบอกว่าพ่อทำงานไม่มีวันหยุด  ไม่เคยมีเวลาที่จะสอนการบ้าน ผมจึงได้ต่อยอดจัดโครงการดีๆตามแนวคิดของคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในเรื่องครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน

เป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้ลูกเข้าใจพ่อแม่ และรักตำรวจมากขึ้น  ที่สำคัญเด็กๆได้อาสาทำกิจกรรมช่วยประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานของ สืบ ภ.2 อีกด้วย