เปิดตัวทีมงานโฆษก สตม.ยุค”สมพงษ์2”

11739

วันที่20 ต.ค.63 มีรายงานว่าพล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.เปิดตัวทีมงานโฆษกและรองโฆษก สตม. ชุดใหม่ตามคำสั่ง สตม.262/2563

พื่อทำหน้าที่แถลงข่าว ชี้แจงข้อมูล ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยความถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

จึงแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.องค์ประกอบ

1.1พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รองผบช.สตม. เป็นโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1.2 ...ภัคพงศ์ สายอุบล รองผบก.ตม.1 เป็นรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1.3 ...เชิงรณ ริมผดี รองผบก.ตม.2 เป็นรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1.4 ...หญิง เอกอาภา ตันศิริ รองผบก.อก.บช.สตม.เป็นรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

คณะทำงานประกอบด้วย

1.5...สถิตย์ วิชัยกุล ผกก.ฝอ.บก.อก.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1.6 ... ระพีพัฒน์ อุตสาหะ ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1.7...หญิง เลิศศิริ สงวนทรัพย์ สารวัตรฝ่าย อำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1.8ว่าที่พ...กนิษฐ์ หอยสังข์ทอง สารวัตรฝาย อำนวยการ 5กองบังคับการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1.9 ...หญิง อัญชลีกร สุริยภักดิ์ รองสารวัตร กองกำกับการ 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1.10...หญิง ทิพวรณ โยมา ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นเลขานุการ คณะกรรมการโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1.11ว่าที่พ...หญิง พัชรี ศรีเผือก สารวัตร กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ช่วยเลขานุการโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

2.อำนาจหน้าที่

2.1ประชาสัมพันธ์แยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องและดำเนินการตามที่ผู้บัญขาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมาย

2.2ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ คำสั่งและ/หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้ข่าวการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.3เชิญผู้แทนหน่วย หรือข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

2.4ให้ข้าราชการตำรวจทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้และถือป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

2.5แต่งตั้งคณะทำงานและโมษกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งคำสั่งนี้ทั้งหมด และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่15 ตุลาคม ..2563