Thursday, May 30, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปเสธ.หิ นั่งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค”

  เสธ.หิ นั่งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค”

  “พีระพันธุ์” แต่งตั้ง เสธ.หิมาลัย นั่งคณะที่ปรึกษารองนายกฯ พร้อมนั่งควบคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

  วันที่ 9 ต.ค.2566 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ลงนามในคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีที่ 8 /2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ฯดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2566 นั้น เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของ นายพีระพันธุ์ฯดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของนายพีระพันธุ์ฯตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

  1.นายสามารถ มะลูลีม
  2.นายโกวิทย์ ธารณา
  3.นายเจือ ราชสีห์
  4.นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล
  5.นายหิมาลัย ผิวพรรณ
  6.นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
  7.นายเสกสกล อัตถาวงศ์
  8.นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
  9.นายสายัณห์ ยุติธรรม
  10.น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
  11.นางกุสุมาวดี ศิริโกมุท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 28 ก.ย.2566

  นอกจากนี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นั้น ปรากฏว่ามีประชาชนแจ้งข้อมูลและร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องต่างๆ มายังรองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผลตามเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นไปโดยต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์

  จึงแต่งตั้งคณะบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) มอบหมาย ดังนี้

  1.พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ หัวหน้าคณะทำงาน
  2.พลโท เจียรนัย วงศ์สอาด คณะทำงาน
  3.พลตำรวจตรี อำนาจ ไตรพจน์ คณะทำงาน
  4.พันตำรวจโท อธิบดี เสริมสุข คณะทำงาน
  5.นายหิมาลัย ผิวพรรณ คณะทำงาน

  6.นายเสกสกล อัตถาวงศ์ คณะทำงาน

  7.นายสมชาย แสงชมภูเพ็ญ คณะทำงาน
  8.นายสฤษฎิ์เดช ธนาวุฒิ คณะทำงาน
  9.นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ คณะทำงานและเลขานุการ
  10.นางสาวอภิรดี เกษศรีสังข์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  11.ดร.ณพรรษธ์สรณ์ เสมสันต์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  12.นางสาววิลันดา เอี่ยมสอาด คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 28 ก.ย.2566

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments