Wednesday, July 24, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันแต่งตั้ง 8 กุนซือ”พิทักษ์1”

  แต่งตั้ง 8 กุนซือ”พิทักษ์1”

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 655/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า

  ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การรักษาความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารในทุกด้านเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่สำคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

  เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงแต่งตั้ง

  1.พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี
  2.พล.ต.อ.สุรพล ธนโกเศศ
  3.พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช
  4.พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม
  5.พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา
  6.พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ
  7.พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ
  8.พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย

  เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
  1.ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับงานด้านการบริหาร รวมทั้งภารกิจ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  2.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อ 1
  3.ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมายเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments