3บิ๊กสีกากี รับรางวัล เกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566

 

ประกาศมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง การมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566 ปีนี้

ตามระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ว่าด้วยการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว .. 2564ลงวันที่ 21 กรกฎาคม .. 2564 และตามมติที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ 2/2565เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม .. 2565

มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มีความยินดีขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ศิษย์เก่าเตรียมทหาร ที่ได้รับเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่น สมควรแก่การรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2566 จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. พลเอก ณตฐพล บุญงาม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 หมายเลขประจำตัว9015อดีตเสนาธิการทหาร รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร

2.พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์  นักเรียนเรียมทหาร รุ่นที่ 21 หมายเลขประจำตัว9161อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์แห่งชาติ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

3.พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22หมายเลขประจำตัว 9940 ผู้บัญชาการทหารเรือ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

4.พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 หมายเลขประจำตัว 9756 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

5.พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 หมายเลขประจำตัว 10199 ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

6.พลเอก ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 หมายเลขประจำตัว 11442ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร

7.พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 หมายเลขประจำตัว11600 ปลัดกระทรวงกลาโหม รับรางวัลกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

8.พลตำรวจโท สรายุทธ สงวนโภคัย นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25 หมายเลขประจำตัว 12574 ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาพัฒนาสังคม

9.พลตรี เจียรนัย วงศ์สอาด นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 29 หมายเลขประจำตัว15629 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาพัฒนาสังคม

10.พันโท หนุน ศันสนาคม นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 30 หมายเลขประจำตัว16930ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

11.พลตำรวจตรี พันธนะ นุชนารถ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 32 หมายเลขประจำตัว 18016 รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศวันที่ 5 มกราคม .. ๒๕๖๖

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร

ส่วนรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2566 ตามระเบียบมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ว่าด้วยรางวัลจักรดาวสดุดี.. 2564ให้มอบรางวัลจักรดาวสดุดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหาร ที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจึงเห็นสมควรมอบรางวัลจักรดาวสดุดีประจำปี2566ให้แก่ ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 52 หมายเลขประจำตัว 31102 ตำแหน่ง นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 3กรมทหารราบที่ 153 ค่ายอิงคยุทธบริหาร

ประกาศ วันที่ 5มกราคมพ..2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร