7ก.ย.วันสถาปนา 4บก.สังกัด บช.ก.

ช่วงสายวันที่ 7 ก.ย. ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก.เป็นประธานพิธีงานสถาปนาของ บก.ปคบ.บก.ปคม.บก.ปอท.และ บก.ปปป.

มีพล.ต.ต.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รองผบช.ก.พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบก.ตร.มหด.รอ.904 เข้าร่วมในงาน

โดยมี พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค(ปคบ.)

พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบก.กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.)

พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น ผบก.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี(ปอท.)

และ พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ผบก.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ(ปปป.)ให้การต้อนรับ

มีการจัดตั้งกองเกียรติยศของ ทั้ง 4 กองบังคับการ เพื่อเป็นเกียรติกับประธานในพิธี

พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของ 4 หน่วยงาน ในครั้งนี้

ในวันนี้กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานในสังกัด มีบทบาท สําคัญในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้แก่ประชาชน ใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ตลอดจนการบูรณาการการทํางานระหว่างกองบังคับการต่างๆ เพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อน เสริมการปฏิบัติกับตํารวจพื้นที่ เพื่อความผาสุกของประชาชน

การจะทําภารกิจอันสําคัญยิ่งนี้ได้นั้น จําเป็นจะต้องมีปัจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รู้รักสามัคคี ตั้งใจทํางานเพื่อองค์กร

ประการที่สอง องค์กร ต้องมีความเข้มแข็งจึงจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังไว้ได้

ขอขอบคุณทั้ง 4 กองบังคับการ ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการ ปฏิบัติหน้าที่สําคัญๆที่ผ่านมา ในการอํานวยความยุติธรรมตามหน้าที่ปกติ และ การปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่นๆ ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้สําเร็จลุล่วงไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจในการถวายความปลอดภัยฯ งานจิตอาสา ตลอดจนงานพระราชพิธีต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยได้อย่างสมพระเกียรติ

ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้บังคับบัญชา วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ความรู้ รักสามัคคีของคนในหน่วยงาน และความมุ่งมั่น

ทุ่มเท พลังกาย พลังใจของทุกท่านในที่แห่งนี้ จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เป็นที่พึ่งและศรัทธาของประชาชน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และ ประเทศชาติโดยรวม

หลังจากนั้นผบช.ก.มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ข้าราชการตํารวจดีเด่น ของทั้ง 4 กองบังคับการ ใน 4 สายงาน

ได้แก่ งาน ป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน และงานอํานวยการ สายงานละ 2 นาย รวมทั้ง 4 กองบังคับการ ที่ได้รับ คัดเลือกเป็นข้าราชการตํารวจดีเด่นจํานวนทั้งสิ้น 32 นาย เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่