ตำรวจมดงานส่งสารถึงผบ.ตร.

วันที่ 17ต.ค.63 พล...สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่งสารเนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 ถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่าน

ระบุความว่า เนื่องในโอกาสวันตำรวจได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจ

วันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจ ข้าราชการตำรวจจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า มีหน้าที่รับใช้ประชาชน ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันเหตุการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และสามารถขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในภารกิจต่าง

โดยเฉพาะภารกิจที่สำคัญที่สุด คือ การพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในทุกด้าน

ข้าราชการตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงช่วยปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

และต้องดำรงตนไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจ เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากล

เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

ในรอบปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ที่เพื่อนข้าราชการตำรวจต้องเผชิญและแก้ไขให้สังคมปกติสุขบรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา โอกาสนี้

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน

ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ขณะเดียวกันมีตำรวจชั้นผู้น้อยเขียนบทความส่งสารไปยังพล.ต.อ.สุวัฒน์ เนื่องในวันตำรวจผ่าน policenewsvarieties ว่า

สารถึงผบ.ตร.

วันตำรวจ…

ตำรวจชั้นผู้หน่อย ขอส่งสารถึง ผบ.ตร.คนใหม่หน่อยนะครับ

เนื่องจากทุกวันนี้ ตำรวจชั้นผู้น้อยมีภาระหน้าที่อันหนักหน่วง และงานหนักขึ้นทุกปี ทั้งงานหลัก และงานรองตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาไปรับงานมาสั่งต่อ

ต้องดูแลทุกข์สุข ของประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้อยู่อย่างร่มเย็นและสงบสุข

แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากฝากสาร ถึงผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจ ขอให้ท่านดูแลสวัสดิการให้ตำรวจชั้นผู้น้อยให้ดีด้วยนะครับ..

เนื่องจากตำรวจชั้นผู้น้อย เปรียบเสมือนแขน ขา ของสำนักงานตำรวจชาติ ที่ทำชื่อเสียงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมั่นคง แข็งแร็ง ตราบมาจนถึงทุกวันนี้..

สุดท้ายนี้ขอให้ท่าน ผบ.ตร.คนใหม่ มีความสุข สมหวังทุกประการทุกด้าน และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน และตำรวจชั้นผู้น้อยทั่วประเทศ ดั่งที่มีการแสดงวิสัยทัศน์ในเมื่อวันที่รับตำแหน่งใหม่ ด้วยครับ

จากตำรวจชั้นผู้น้อย

ครับ…หวังว่าสารนี้คงจะถึงพล.ต.อ.สุวัฒน์ พิทักษ์1นะครับ