Saturday, June 15, 2024
More
  Homeปีนรั้วโรงเรียนนายร้อย กับ อาจารย์อิ๊ก"ตำรวจยุค4.0ต้องเก่งกว่าคนร้าย " เสวนาทิศทางตำรวจไทยรับมืออาชญากรรม

  "ตำรวจยุค4.0ต้องเก่งกว่าคนร้าย " เสวนาทิศทางตำรวจไทยรับมืออาชญากรรม

  สนับสนุนเรื่องราวดีดี
  สนับสนุนเรื่องราวดีดี

  อาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เหมือนในอดีต ซึ่งยากแก่การป้องกันและปราบปราม เรียกว่า อาชญากรรม 4.0″

  หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่นที่ 38 วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
  จัดงาน ” ทิศทางตำรวจไทยยุค 4.0″ เสวนา พร้อมอวดผลงานวิชาการยุค 4.0

  นักเรียนหลักสูตรฝ่ายอำนวยการรุ่น38 ได้นำเอาแนวคิดของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา “หรือ“ไทยแลนด์ 4.0” ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนมาเป็นการต่อยอดให้เกิดผลงานวิชาการ

  “ตำรวจยุค4.0ต้องเก่งกว่าคนร้าย “

  ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี และกำลังสร้างความตื่นรู้ โดยขั้นแรกคือการให้ตำรวจ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามบุคคล และอาชญกรรมรูปแบบใหม่แต่อาชญากรรมในรูปแบบใหม่นั้น ไม่สามารถป้องกันและปราบปรามได้โดยกลวิธีเดิมๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องพัฒนาตนเองและองค์กรเช่นกัน เพื่อให้รู้เท่าทันและก้าวนำอาชญากรหน้าใหม่ในยุค ไทยแลนด์ 4.0

  งานสัมนาวิชาการ “การพัฒนาฝ่ายอำนวยการตำรวจในบริบทประเทศไทย 4.0” โดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ 38 เพื่อศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาตำรวจในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพราะ “ฝ่ายอำนวยการตำรวจเปรียบได้กับมันสมองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงต้องมีนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ในการช่วยเหลือและสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการในการต่อสู้กับอาชญากรหน้าใหม่ “

  ประเด็นในการจัดงานสัมนา
  ​ประเด็นในการสัมนาประกอบไปด้วยคำถามที่ว่า ภาพของฝ่ายอำนวยการตำรวจ ซึ่งเปรียบได้กับมันสมองของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น ควรจะมีลักษณะอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนและช่วยเหลืองฝ่ายปฏิบัติการของตำรวจในการรับมือกับอาชญากรรม 4.0 โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อยในการศึกษาค้นคว้าตามสายงานหลัก 5 สายงานของฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ งานกำลังพล งานการข่าว งานแผนและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

  โดยได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมงานเสวนา เพื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วนของสังคมว่าปัญหาและคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุค 4.0 เป็นอย่างไร ในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของสัมคมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค 4.0

  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย รศ.ดร.เฉลียว วิฑูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) และนักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ดร.ศรุตยา สุนาถวนิชย์กุล ผู้บริหาร บริษัท อภิญญาเทรดดิ้ง จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิเทคโนโลยีละโว้ พ.ต.ท. รศ.ดร.กฤษณพงษ์ พูตระกูล อาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจและประธานกรรมการสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ม.รังสิต และ อ.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและกลยุทธ์การสื่อสาร บริษัท บางกอก อีลิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจและสถาบันการศึกษาอื่นๆ

  วัตถุประสงค์ของงาน
  ​1. เพื่อศึกษาค้นคว้าและหาแนวทางการพัฒนาฝ่ายอำนวยการตำรวจในยุคไทยแลนด์ 4.0
  2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนและภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาองค์กรตำรวจ
  ​3. เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอำนวยการ

  ผลตอบรับการจัดงาน
  ​ผลตอบรับของงานสัมนา “การพัฒนาฝ่ายอำนวยการตำรวจในบริบทประเทศไทย 4.0” ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนจำนวนมาก จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน พบว่า ผู้ร่วมงานมีความรู้และความเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายอำนวยการมากขึ้น และได้รับฟังแนวทางในการพัฒนาตำรวจในยุคไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานตำรวจในแบบที่ตนเองต้องการอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาทิศทางของตำรวจ ซึ่งนั่นคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานสัมนานี้

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments