นัดถกข้อมูลตั้งนายพลวาระปี65 จำนวน136ตำแหน่ง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 9 ส.ค.65 มีรายงานว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก.ถึง รอง ผบ.ตร.ในวาระประจำปี 2565 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีวาระการประชุม ประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำปี 2565, ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.ถึง รอง ผบ.ตร.วาระประจำปี 2565 มีตำแหน่งว่าง ระดับ รอง ผบ.ตร.ว่าง 4 ตำแหน่ง ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 6 ตำแหน่ง ระดับ ผบช.ว่าง 13 ตำแหน่ง ระดับ รอง ผบช.ว่าง 36 ตำแหน่ง และ ระดับ ผบก.ว่าง 77 ตำแหน่ง ดังนั้นในการแต่งตั้งนายพลวาระประจำปีนี้ จะมีตำแหน่งว่างทั้งสิ้นรวม 136 ตำแหน่ง