Monday, July 22, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันบช.น. ประกาศห้ามชุมนุมรัศมี 50เมตร รอบรัฐสภา 3-6 ส.ค.

  บช.น. ประกาศห้ามชุมนุมรัศมี 50เมตร รอบรัฐสภา 3-6 ส.ค.

  เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 ส.ค.66พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ลงนามคำสั่ง คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 341/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

  ตามที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0015.(บก.น.1) 15 / 7051 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขอให้ออกประกาศห้ามการชุมนุมรอบรัฐสภาในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร

  โดยในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ เป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น

  เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชนรวมถึงเพื่อให้การบริหารการจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 151/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 และคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 196/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566

  จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา รายละเอียดกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมและพื้นที่ชุมนุมรอบรัฐสภา ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 6 สิวหาคม 2566 เวลา 24.00 น.

  โดยแนบท้ายคำสั่ง คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 341/2566 แนวเขตพื้นที่ห้ามชุมนุม รัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบพื้นที่รัฐสภา พื้นที่ชุมนุมตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

  “กำหนดให้พื้นที่ถนน 2 ช่องจราจร ทางเท้า และลานอเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการเกียกกาย พื้นที่ประมาณ 4,700 ตร.ม. เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ”

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments