ส.แม่บ้านตำรวจถกคัดเลือกลูกสีกากีรับทุนต่อเนื่องป.ตรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค.65 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมแม่บ้านตำรวจ ถ.วิภาวดี

คุณศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข นวลมา กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ/ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก ตัดสินผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตํารวจท่ีเรียนดี ระดับอุดมศึกษา (ทุนต่อเนื่อง) ประจําปีการศึกษา 2565 ของสมาคมแม่บ้านตํารวจ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้แก่

1.1 คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตํารวจ
1.2 พันเอกหญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง อุปนายกสมาคมฯ และหัวหน้าโครงการทุนการศึกษาของสมาคมฯ
1.3 คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ
กรรมการบริหารสมาคมฯ
1.4 คุณศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข นวลมา กรรมการบริหารสมาคมฯ/ประธานชมรม
แม่บ้านตำรวจนครบาล
1.5 นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1.6 คุณจันทร์สุดา นกน้อย ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาตลอดชีวิต และเทียบคุณวุฒิ กองยกระดับคุณภาพการศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา
1.7 คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ
1.8 พลตํารวจโทหญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล

มีผู้คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ในการยื่นรับทุน  287 คน เพื่อเข้าคัดเลือกในการรับทุน50 ทุน ทุนๆ ละ 40,000 บาท รวมมูลค่า 8,800,000 บาท ในทุกสาขาวิชาประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก 8 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่ม 1
101 แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
102 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เทคนิคการแพทย์ และสหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

กลุ่ม 2
201 วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
202 สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ในกลุ่มการออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)
203 อุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี)

กลุ่ม 3
301 บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี)
302 รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
303 สังคมศาสตร์/สังคมสงเคราะห์/สังคมวิทยา
สื่อสารมวลชน/วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์
มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์
และสาขาอื่น ๆ ในกลุ่มสังคมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและติดตามกำหนดการวันมอบทุนการศึกษาได้ที่ htps://policewives.police.go.th มี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี