Wednesday, July 24, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันเด้ง5เสือดินแดงสังเวยปกครองทลายบ่อน

  เด้ง5เสือดินแดงสังเวยปกครองทลายบ่อน

  ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) วันที่ 4 ต.ค.66 มีรายงานว่า พล.ต.ต.อั​ฏ​ธ​พร​ วงศ์​ศิริ​ปรีดา​ ผบก.น.1 เซ็นคำสั่ง บก.น.1 ที่ 343/2566 ลงวันที่ 3 ต.ค.66 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน ระบุว่า

  “เจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้เข้าจับกุม การพนันกลางตลาดกลางดินแดง พื้นที่ สน.ดินแดง เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66 เวลาประมาณ 16.00 น.นั้น เพื่อให้การสืบสวน ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และให้การบริหารงานในภาพรวมของ บก.น.1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล และมิให้เกิดความเสียหาย

  ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (2และ ข้อ 8 (3) ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและ รักษาราชการแทน ในสังกัด บก.น.1 ดังนี้

  1 .ให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาสดินแดง ปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการ
  กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (ศปก.บก.น.1) โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่เดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 (รับผิดชอบ ศปก.บก.น.1) มอบหมาย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  1.พ.ต.อ.นราวุฒิ รักษาวงศ์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง
  2.พ.ต.ท.ศุภชัย หาญคำหล้า รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดินแดง
  3. พ.ต.ท.ทศพร ปราชญ์เลิศ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดินแดง
  4.พ.ต.ท.กงจักร์ ทองเสี่ยน สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลตินแดง
  5.พ.ต.ท.ประวิทย์ กองชุมพล สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดินแดง

  และให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งดังนี้

  1.พ.ต.อ. สมคิด สมบูรณ์ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน
  กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดินแดง
  2. พ.ต.ท.กิจจพัฒน์ พงศ์พัฒนกิจจา สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดินแดง รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
  สถานีตำรวจนครบาลดินแดง
  3.พ.ต.ท. นพโรจน์ พัชราจิระศักดิ์ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดินแดง
  รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดินแดง
  4.ร.ต.อ. พิบูลย์ แสงกล้า รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดินแดง รักษาราชการแทนในตำแหน่ง สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดินแดง
  5. ร.ต.อ.อภิเดช คงสมคิด รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดินแดง รักษาราชการแทนในตำแหน่ง สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดินแดง

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง มีผลวันที่ 3 ต.ค.66 ลงนามโดย พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 117 ประกอบมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติ
  ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ในเรื่องตังกล่าว ดังนี้
  1. พ.ต.อ.เดซา พรมสุวรรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1เป็นประธานกรรมการ
  2. พ.ต.อ.บุญโชติ เลี้ยงบำรุง เป็นรองประธานกรรมการ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
  3.พ.ต.ต.สรายุทธ ตีพันธุ์ เป็นกรรมการ
  สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาสตินแตง
  4.ร.ต.อ.ศรัทธาธรรม สูตรสุวรรณ
  เป็นกรรมการ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลดินแดง
  5. ร.ต.อ.ดิลก อินนุรักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ให้แล้วเสร็จโตยเร็วแล้วนำเสนอสำนนการสืบสวนข้อเด็จจริงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments