Friday, May 24, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน"เปิดโครงการหมู่บ้านและโรงเรียน ศีล 5"

  "เปิดโครงการหมู่บ้านและโรงเรียน ศีล 5"

  “เปิดโครงการหมู่บ้านและโรงเรียน ศีล 5”

  **วันนี้ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 น.** 
  ดร.หิมาลัย  ผิวพรรณ และ คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนศีล 5 ต้นแบบในระยะที่ 3 พร้อมกับมอบทุนการศึกษาจำนวน 150 ทุนและมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ณ วัดเทพอรุโณทัย ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายเพทาย สดทรงศีลป์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ขึ้นกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดโครงการฯในครั้งนี้ ซึ่งมีคุณแม่ชีฐานิดา บำรุงรส ประธานดำเนินงาน ได้เชิญคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนศีลห้าต้นแบบ ระยะที่ 3 ในครั้งนี้

  .. โครงการหมู่บ้านศีล5 นี้ อันสืบเนื่องมาจากคณะสงฆ์โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในหมู่บ้านชุมชนและคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำศีล 5 มาประพฤติปฎิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน กอ.ปร.กับคณะคสช.ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ

  สำหรับโครงการหมู่บ้านและโรงเรียน ศีล 5 ที่จัดขึ้น ณ วัดเทพอรุโณทัย ในครั้งนี้ โดยพระยอด วราสโย รักษาการเจ้าอาวาส และแม่ชีฐานิดา บำรุงรส ประธานดำเนินงานได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัว จึงได้จัดให้นักเรียน และเยาวชนได้มีส่วนร่วมทุกๆกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการร่วมมือกันระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน และทุกหน่วยงาน ได้ลงนามเป็นเครือข่ายกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง ของคนในชุมชนจนถึงในชาติ ให้มีจิตสำนึกถึงหน้าที่ตนเองที่จะปฏิบัติต่อสถาบันสำคัญของชาติ ต่อไปในอนาคต.

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments