Sunday, July 21, 2024
More
  Homeบทความทั่วไปเยาวชนสร้างชาติ

  เยาวชนสร้างชาติ

  สถาบันสร้างชาติจับมือ นสช.รุ่นที่7 จัดโครงการเยาวชนสร้างชาติ เร่งผลิตเยาวชน สร้างคนเก่งพัฒนาบ้านเกิด

  เช้าวันที่ 26 ก.ค. ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 6

  จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)รุ่นที่ 7ของสถาบันการสร้างชาติ ภายในงานมีเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1500 คน

  สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการนำเยาวชนระดับอุดมศึกษาจาก 347 คณะใน38 มหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ เป็นเวลา3 วัน2 คืน

  เริ่มตั้งแต่วันที่ 25-27 ก.ค. 2562 เพื่อสร้างแนวคิดในการฝึกทักษะและส่งเสริมในการเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าเพื่อสามารถเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ ในฐานะประธานสถาบันสร้างชาติ กล่าวว่า โครงการค่ายเยาชนสร้างชาติจะฝึกให้เยาวชนมีความสำนึกในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุด คำนึงถึงการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ต่อส่วนตน

  สำหรับกิจกรรมในค่ายจะเน้นการฝึกทักษะการคิด ทักษะการเป็นผู้นำ และใช้ความรู้ความสามารถเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มศักยภาพ

  รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้คิดวิเคราะห์วิธีการทำวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว สถานศึกษาหรือแม้กระทั่งชุมชนของตนเอง

  โดยกิจกรรมในค่ายมีการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ ความจำเป็นในการสร้างชาติ และกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ

  กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้เยาวชนได้เรียนรู้เกิดภาวะการเป็นผู้นำการบริหารและภาวะผู้นำทำตามแนวทางของสถาบันสร้างชาติ

  ผู้ร่วมโครงการจะมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบัน แลกเปลี่ยนความคิดพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมไปในทิศทางที่เป็นเอกภาพในการพัฒนาประเทศไทย

  ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีเยาวชนที่ผ่านโครงการและกลับไปตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติในสถานศึกษาของตนกว่า 100,000 คนใน 1500 สถานศึกษาทั่วประเทศ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments