“เสวนาผู้สูงอายุสุขภาพดี”

ข่าวประชาสัมพันธ์สูงอายุคุณภาพ สถาบันประสาทวิทยา

วันที่ 15 มีนาคม 66  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร

พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม “เสวนาผู้สูงอายุสุขภาพดี”โดย พญ. สุภาวดี เจียรกุล ผู้ช่วย ผอ.ด้านสูงอายุ ประธานคณะกรรมการโครงการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และ พญ. พึงใจ เขียนดวงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ ร่วมต้อนรับ

ในงานมีการประชุมเสวนาเรื่องความรู้ “การออกกำลังกาย สมอง สายตา” โดย พญ. อนัญญา อุชชิน อายุรแพทย์โรคหัวใจ พญ. อรนิตย์ ปัญญาคำ จักษุแพทย์ อ. พิณกาญจน์ ศรีศรากร นักจิตวิทยาคลินิก อ. วรัญชัย ลิ้มเจริญสุข นักกายภาพบำบัด “การดูแลภาวะโภชนาการสุขภาพฟันและกระดูกสันหลังในผู้สูงอายุ” โดย นพ. ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์ ประสาทศัลยแพทย์ ทพญ. สุวลี ถาวรรุ่งโรจน์ อ. จิตรลดา จักรเพชรโยธิน นักโภชนาการ

“การบรรยายพิเศษเนื่องในวันนอนหลับโลก” โดยพญ. พิไลภัสสร์ ฉัตรชัยกุลสิริ จิตแพทย์ การเตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณ “กิจกรรมจิตอาสาในผู้สูงอายุ” โดย นายสันติ ดำรงวิริยาเวทย์ เครือข่ายพุทธิกา“แนะนำชมรมสูงวัย” โดย พญ. สุรางค์ เลิศคชาธาร ประธาน ดร.นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ เลขาฯ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงวัย สถาบันประสาทวิทยา

พร้อมบูธนิทรรศการให้ความรู้ผู้สูงอายุด้านต่างๆ อาทิ การคัดกรองออกกำลังสมอง โดยทีมนักจิตวิทยาคลินิกสูงอายุคุณภาพ ทันตกรรมผู้สูงอายุ โดย ทพญ. อรชร ทองบุราณ ทพญ. ศรีประภา ภูริธนสาร และ มูลนิธิทันตนวัตกรรม โภชนาการผู้สูงอายุ โดย นส. วีรณัฐ เขียวงามและคณะ เบาหวานในผู้สูงอายุ

มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้สูงอายุ และผู้สนใจ ญาติ บุคลากร ผู้ดูแล อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กรุงเทพมหานคร ประมาณ 200 คน