โครงการจิตอาสา กระต่ายคลองเตย

193

วันที่ 23 ม.ค.นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ประธาน อปพร. เขตคลองเตย เปิดโครงการจิตอาสา“กระต่ายคลองเตย” ขึ้นมาเพื่อรับใช้สังคม

วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต

ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้

ตลอดจนร่วมมือกระทำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

นายสุชัย กล่าวว่า เปิดโครงการจิตอาสากระต่ายคลองเตยขึ้นมา มีการบริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กและประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งมอบแพมเพอร์สแก่ผู้ป่วยติดเตียง มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการเพื่อใช้ในการเดินทางได้สะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ยังเข้าไปช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคของประชาชนในคลองเตยเนื่องจากประชาชนได้ร้องขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ

เช่น พื้นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ แสงไฟส่องสว่างทางเดินไม่เพียงพอในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

ทีมงานได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้รับแจ้งมาและเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่คลองเตย เมื่อเกิดปัญหาในพื้นที่คลองเตยหรืออุบัติเหตุต่างๆ

ประชาชนสามารถแจ้งทีมงานกระต่ายคลองเตยได้ตลอด24ชม. เจ้าหน้าที่จิตอาสาของทีมงานจะได้เข้าช่วยเหลือได้ทันที